Ζητείται Δικηγόρος ως εξωτερικός συνεργάτης σε ετερόρρυθμη εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο των Προμηθειών του Δημοσίου, για την προετοιμασία των φακέλων συμμετοχής στους σχετικούς Διαγωνισμούς.

Για λεπτομέρειες, περαιτέρω πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο email της εταιρίας: dynamichellas@gmail.com

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *