Έγγραφα γνωμοδότησης 99/2017 του ΝΣΚ για τους άμισθους υποθηκοφύλακες και παροχή οδηγιών:

  • ΠΟΛ 1185/2017 (pdf)
  • 99/2017 Ακριβές Αντίγραφο Γνωμοδότησης (pdf)
print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *