Διορισμός νέου Δικηγόρου

Δικαιολογητικά διορισμού νέου Δικηγόρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών:

  1. Αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (doc)
  2. Διπλότυπο του ΕΤΑΑ – ΤΑΝ 208,02 και ΤΕΑΔ 2,93 ευρώ
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:

Α) «…δεν έχω καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 26 του Ν.Δ/τος 3026/1954» ή σε αντίθεση περίπτωση «έχω καταδικασθεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις…»

Β) «…έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις» ή «έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις»

Γ) «…δεν υπάγομαι σε κάποια από τις περιπτώσεις ασυμβίβαστων που αναφέρονται στα άρθρα 62 και 63 του Ν.Δ/τος 3026/1954»

 
Κωδικοί αριθμοί στην Ε.Τ.Ε. για το ταμείο νομικών:

Αριθμός Πελάτη (9805690008)

ΕΤΑΑ – ΤΑΝ (040-546154-57)

ΤΕΑΔ (040-546155-31)

Αριθμ. Μητρώου Δ.Σ. Σερρών (1778465)

Αριθμός αιτιολογίας εισφορά διορισμού Νο. 4

 
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για διορισμό Δικηγόρου:

                                                       Υπουργείο Δικαιοσύνης

                                                              Μεσογείων 96

                                                                 Τ.Κ.: 11527

                                          (Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος)

                                                                    Αθήνα

                                                     Τηλ.: 210 – 7767236-246

 
 

* Την αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας στο “doc”, εντός της παρενθέσεως.