Ένορκες Βεβαιώσεις


  1. Εισήγηση περί Εφαρμογής της Διάταξης του άρθρου 74§6 του Ν.4690/2020 (pdf).
  2. Οδηγίες για τη λήψη Ένορκων Βεβαιώσεων από Δικηγόρους (pdf).
  3. Υπόδειγμα Ένορκης Βεβαίωσης (doc).