ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΝ ΤΕΑΔ 2012

9 Απριλίου 2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜ Β Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  ( ΕΤ.Α.Α )
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ  ( Τ.Α.Ν.)
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.ΕΑ.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ
ΤΗΛ. 210.5296140
νννννν.tnom ik.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        Α´
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2012 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων.
ΤΟΜΕΑΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΝΟΜΙΚΩΝ    ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΑ)
Τ. Α. Ν.    ασφαλισμένοι ως 31/12/1992
ΑΝΩ   5ετίας
Εισφορά ετήσια     1.761,84 € ετήσια   ( 146,82 € μηνιαία) Πρόσθετη εισφορά  166,44 € ετήσια   (   13,87 € μηνιαία )
Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ  120€ ετήσια (10 € μηνιαία)
ΑΣΦ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ    : 1.928,28 € (κωδ. αιτιολ. 1) ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ  ΣΥΝΟΛΟ  : 120 €        (κωδ. αιτιολ. 70)
ΤΟΜ ΕΑΣ ΕΠΙ ΚΟ ΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓ ΟΡΩ Ν    ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΕΜ ΕΝΟΙ (ΠΑ)
Τ. Ε. Α. Δ.    ασφαλισμένοι ως 31/12/1992
ΑΝΩ 5ετίας

Εισφορά ετήσια    528,48 € ετήσια   (   44,04 € μηνιαία)
Πρόσθετη εισφορά    49,92 € ετήσια   (     4,16 € μηνιαία )
ΑΣΦ.ΒΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 578,40 €
Πρόσθετη εισφορά – Ν. 3986/11, άρθρο 44 παρ.14α & 17 & Ν. 4019/11, άρθρο 20 παρ.5β -καταβάλλεται από 1/7/2011 από όλους τους ως την 31/12/92 ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ. Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ – Ν.3986/11, άρθρο 44 παρ.2 – καταβάλλεται από 1/1/2011 από όλους τους ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους) του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και αποδίδεται στον ΟΑΕΔ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ   ΕΤΕ    –    Τ Β 4300
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΑΝ:   040-546154-57    —    Κωδικός αιτιολογίας: 1 (ασφ/κή εισφορά)
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΑΝ:   040-546154-57    —    Κωδικός αιτιολογίας:70   (ΟΑΕΔ)
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΕΑΔ : 040-546155-31    —    Κωδικός αιτιολογίας: 1 (ασφ/κή εισφορά)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2012
1. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο έτους 2012 παραδίνεται εμπρόθεσμα από 1/1/2013 έως 28/2/2013. Υποχρέωση τήρησης ασφαλιστικού βιβλιαρίου έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι, εκτός των συμβολαιογράφων ( οι Δικηγόροι μέλη του ΔΣΑ παραδίδουν τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια στα γραφεία του ΤΑΝ – οι Δικηγόροι της λοιπής Επικράτειας στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους -οι Δικαστικοί Επιμελητές στα οικεία Ειρηνοδικεία ).
Το ασφαλιστικό βιβλιάριο περιέχει διατάξεις, πληροφορίες & οδηγίες σχετικά με την τήρηση του καθώς και με την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς. Στη διαδικτυακή μας θέση βρίσκονται όλες οι παραπάνω πληροφορίες και οι τρέχουσες εισφορές.
2.    Κάτω 5ετίας εισφορές καταβάλλουν όσοι ασφαλίστηκαν μετά την 1 /1 / 2007 στον ΤΑΝ & ΤΕΆΔ.    Για την 5ετία ΔΕΝ υπολογίζεται ο χρόνος άσκησης – η 5ετία υπολογίζεται από την ημερομηνία της αρχικής υπαγωγής στην ασφάλιση του κάθε Τομέα & ΔΕΝ διακόπτεται & συνεχίζεται σε περίπτωση διαγραφής-επανεγγραφής ή αλλαγής ιδιότητας κλπ -Ν.1090/80, Ν.2150/93, άρθρο 19
3.    Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι – ΠΑ) θεωρούνται όσοι είχαν ασφαλιστεί υποχρεωτικά σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή στο Δημόσιο (ανεξάρτητα αν ασφαλίστηκαν στον ΤΑΝ πριν ή μετά την 1/1/93) – ασφαλισμένοι από 1/1/93 (νέοι ασφαλισμένοι – ΝΑ) θεωρούνται όσοι πρωτοασφαλίοτηκαν σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1/1/93.
4.    Από τα παραπάνω ποσά των εισφορών αφαιρούνται τα ποσά που αποδίδονται με ΕΝΣΗΜΑ από τους Δικηγόρους, Υποθηκοφύλακες, Δικαστικούς Επιμελητές και Δικολάβους και τα ποσά κράτησης επί των αναλογικών δικαιωμάτων των Συμβολαιογράφων και το υπόλοιπο της ελάνιστης ασφαλιστικής εισφοράς καταβάλλεται χρηματικά στην ΕΤΕ
Για τους Δικηγόρους η αξία των (ενιαίων) ενσήμων που έχουν επικολληθεί στο ασφαλιστικό βιβλιάριο επιμερίζεται ισόποσα (50% στο ΤΑΝ & 50% στον ΤΕΑΔ) και το υπόλοπτο ως τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής ελάχιστης εισφοράς στον κάθε Τομέα, καταβάλλεται στην ΕΤΕ στους λογαριασμούς του ΤΑΝ &του ΤΕΑΔ.
Εισφορά που έχει καταβληθεί, πλέον της (ελάχιστης) υποχρεωτικής, δεν επιστρέφεται ή συμψηφίζεται.
Αντιλογισμός μεταξύ των Τομέων δεν γίνεται, δεδομένου ότι κάθε Τομέας είναι αυτόνομος  & έχει διαφορετικούς λογαριασμούς.
Τυχόν υπερβάλλουσα (χρηματικά ή με ένσημα) καταβολή στον ΤΕΑΔ δεν καλύπτει οφειλή στον ΤΑΝ.
Η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ καταβάλλεται σε χωριστό κωδικό στο λογ/σμό του ΤΑΝ και αποδίδεται από τον ΤΑΝ στον ΟΑ ΕΔ.
5.    Οι ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ πρέπει να καταβάλλουν εντός της άνω προθεσμίας τη διαφορά της ασφαλιστικής εισφοράς που υπολείπεται μετά την αφαίρεση των κρατήσεων στα αναλογικά δικαιώματα. Για τον έλεγχο της αποδιδόμενης με τα αναλογικά δικαιώματα εισφοράς, από 1/1/93 και εφεξής, υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικές καταστάσεις που υπογράφονται από τους ίδιους, τηρούνται στο αρχείο τους και αποτελούν δικαιολογητικό στοιχείο για προώθηση οποιουδήποτε αιτήματος του ς προς τον ΤΑΝ, καθώς και χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας.
6.    Οι υπάλληλοι του ΤΥΔΕκαταβάλλουν τα άνωποσά εισφοράς υπέρ του Τ.ΕΑ.Δ.
7.    ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ φορέων κύριας ασφάλισης καταβάλλουν τις άνω εισφορές στον ΤΑΝ, προσαυξημένες κατά 40% – άρθρο 63, παρ. 6β του Ν.2676/99 – ισχύει από 5/1/2001 -η προσαύξηση δεν ισχύει στον ΤΕΑΔ. Όσοι συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται μετά τις 15/7/10 καταβάλλουν προσαυξημένες κατά 50% τις ασφαλιστικές εισφορές – Ν. 3863/10, αρθρ. 16. Οι εργοδότες των ανωτέρω υποχρεούνται επίσης σε καταβολή προσαυξημένης εισφοράς.
8.    Σε περίπτωση εξόδου από την ασφάλιση του ΤΑΝ (παραίτηση ή διαγραφή ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ) το ασφαλιστικό βιβλιάριο πρέπει να υποβληθεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας στον ΤΑΝ.

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης το ασφαλιστικό βιβλιάριο πρέπει να κατατεθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σύνταξης προκειμένου να αφαιρεθεί η καταβολή της εισφοράς, αλλιώς θα παρακρατηθεί αυτή κατά την εκκαθάριση της σύνταξης.
9. Η εισφορά στον ΤΑΝ των Δικηγόρων σε πλήρη ή μερική ΑΝΑΣΤΟΛΗ δικηγορίας παρακρατείται από τις αποδοχές του Δικηγόρου και αποδίδεται από τη μισθοδοτούσα Αρχή κάθε μήνα με μέριμνα του Δικηγόρου και υπολογίζεται στο 4% επί του βασικού μισθού – για τους ασφαλισμένους υένοι 31/12/92 (ΠΑΛΑΙΟΥΣ ασφαλισμένους) το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μηνιαία μικρότερο της εισφοράς άμισθου ασφ/νου άνω δετίας ( 160,69 € ) και χωρίς ανώτερο περιορισυό – για τους ασφαλισμένους από 1/1/93 (ΝΕΟΥΣ ασφαλισμένους) το άνω ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο της εισφοράς άμισθου ασφαλισμένου άνω δετίας της ασφαλιστικής κατηγορίας που ανήκει ο ασφαλισμένος και χωρίς ανώτερο περιορισυό.
Σε περίπτωση επιλογής του ΤΑΝ ως προαιρετική ασφάλιση για τους μετά την 1/1/93 ΝΕΟΥΣ ασφαλισμένους (άρθρο 39 του Ν.2084/92, όπως ισχύει), η μηνιαία κατώτερη εισφορά είναι η εισφορά της ασφ/κής κατηγορίας που ανήκει ο ασφαλισμένος προσαυξημένη κατά 50% .
Η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο, όπως οι λοιποί Δικηγόροι, ετήσια.
Στον ΤΕΑΔ οι Δικηγόροι σε αναστολή καταβάλλουν οι ίδιοι ετήσια & χρηματικά στην ΕΤΕ την ασφαλιστική τους εισφορά όπως οι λοιποί ασφαλισμένοι (άνω ή κάτω δετίας).
10.    Η ασφαλιστική εισφορά των Δικηνόοων που απασχολούνται υε ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ πρέπει να
αποδοθεί κατά τα 2/3 από τον εντολέα ταμειακά ως την 31/1/2013 και κατά το 1/3 από τον
Δικηγόρο ως 28/2/2013 με το ασφαλιστικό του βιβλιάριο (το γραμμάτιο είσπραξης της ΕΤΕ του
εντολέα ή επκυρωμένο αντίγραφο του ή βεβαίωση καταβολής προσκομίζεται υποχρεωτικά από το
Δικηγόρο με το ασφαλιστικό βιβλιάριο).
Η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο, όπως οι λοιποί Δικηγόροι ετήσια.
Οι εντολείς των Δικηγόρων βαρύνονται επιπλέον και με υηνιαία εισφορά επί των αποδοχών του Δικηγόρου   – Ν.1512/83,άρθρ.13,   Ν.1868/89,άρθρ.24, Ν.2145/93,άρθρ.37 & Ν.3232/04, αρθρ. 1 8
νννννν.tnomik,gr/ εισφορών αμίσθων / πάγια ανtiμισθία – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
11.    Μητέρες ασφαλισμένες άνω_5ετίας στον ΤΑΝ (σε όποια ασφαλιστική κατηγορία και αν ανήκουν
1η-14η ) καταβάλλουν εισφορές μειωμένες κατά 50% στον κλάδο κύριας σύνταξης (ΤΑΝ) κατά το
12μηνο που ακολουθεί το μήνα τοκετού (άρθρο 141, παρ.2 του Ν.3655/3-4-08). Ισχύει μόνο για
ασφαλισμένες άνω δετίας, επειδή δεν επιτρέπεται σώρευση μειώσεων.
Για την καταβολή της μειωμένης εισφοράς πρέπει να κατατεθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού (πρωτότυπη ή επκυρωμένο αντίγραφο της) κατά την παράδοση του βιβλιαρίου.
Η μείωση αφορά μόνο την εισφορά που καταβάλλουν οι μητέρες ασφαλισμένες και ΔΕΝ αφορά τους ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ τους οι οποίοι υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς τους στο ακέραιο.
Κάθε εισφορά που καταβάλλεται από τον εργοδότη (υποχρεωτική ή με απόφαση του) για μητέρα ασφαλισμένη στον ΤΑΝ πρέπει να καταβάλλεται στο ακέραιο.
12.    Τα ένσημα που έχουν επικολληθεί στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του 2012 είναι τα νέα ένσημα που
κυκλοφορούν και χρησιμοποιούνται από 1/10/08 από τους Δικηγόρους
(αναπροσαρμογή αξίας ενσήμων του ΤΑΝ και ΤΕΑΔ – ΥΑ Φ.10041/21224/931/07).
13.    Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους στον ΤΑΝ & στον ΤΕΑΔ από 1/1/2007,
αλλά ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε άλλο φορέα έως την 31/12/92, διαμορφώνονται ως εξής:
ΤΑΝ – ΚΑΤΩ 5ετίας   (ασφαλισυένοι οκ 31/12/1992 )
Εισφορά ετήσια    880,92   € ετήσια (   73,41 € μηνιαία)
Πρόσθετη εισφορά   166,44  € ετήσια (13,87 € μηνιαία )     ΑΣΦ. ΕΙΣΦΟΡΑ   ΣΥΝΟΛΟ :1047,36€ (κωδ. Αιτιολ 1)
Εισφορά υττέρ ΟΑΕΔ     120 € ετήσια (10€ μηνιαία)    Ι ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΛΟ  :    120  (κωδ. αιτιολ. 70)
ΤΕΑΔ-ΚΑΤΩ 5ετίας    (ασφαλισυένοι ωο 31/12/1992 )
Εισφορά ετήσια    264,24  € ετήσια (   2202 € μηνιαία )
Πρόσθετη εισφορά    49,92 € ετήσια   (    4,16 € μηνιαία )    | ΑΣΦ.ΕΙΣΦΟΡ Α ΣΥΝΟΛΟ    : 314,16€      |

Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ασφαλιστικό του βιβλιάριο και να υπογράψει, όπου χρειάζεται, κυρίως πρέπει να συμπληρώσει αν είναι ΠΑ (παλαιός ασφαλισμένος) ή ΝΑ (νέος ασφαλισμένος).
Στην ιστοσελίδα του ΤΑΝ βρίσκονται οι ανακοινώσεις των ασφαλιστικών εισφορών κάθε έτους, διατάξεις & οδηγίες για την καταβολή της εισφοράς (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) και κάθε πληροφορία που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές.
Λοναριασμοί της ΕΤΕ για απόδοση υπόλοιπου ασφαλιστικής εισφοράς με την ΟΝ LΙΝΕ διαδικασία TR 4300 & αυτόματη καταχώρηση της καταβολής στη μηχανογραφική μερίδα του καταβάλλοντος  :
οι λογαριασμοί υπάρχουν και στα ασφαλιστικά βιβλιάρια
Αριθμός λογαριασμού ΕΤΑΑ/ΤΑΝ    :   040-546154-57
Αριθμός λογαριασμού ΕΤΑΑ/Τ.ΕΑ.Δ.    :   040-546155-31
Αριθμός πελάτη ΕΤΕ (ΕΤΑΑ/ΤΑΝ)    9805690008
Κωδικός αιτιολογίας   1   ( για υπόλοιπο εισφοράς 2012 )    στον ΤΑΝ & ΤΕΑΔ Κωδικός αιτιολογίας 70    (για εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 2012)    στον ΤΑΝ
Αριθμός Μητρώου ασφαλισμένου στον ΤΑΝ (κωδ.υπόχρεου) ( Α.Μ. / ΤΑ.Ν.) Αριθμός Μητρώου εντολέα στον ΤΑΝ (κωδ.υπόχρεου)   (στην πάγια αντιμισθία)
Από 1/1/2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται υποχρεωτικά μέσω Τράπεζας-Ν. 3863/10.
Κάθε καταβολή προς τον ΤΑΝ & τον ΤΕΑΔ ασφαλισμένων και εργοδοτών στην ΕΤΕ γίνεται και με Internet Banking (www.nbg.gr), με αυτόματη καταχώρηση της καταβολής στη μηχανογραφική μερίδα ασφαλισμένου ή εργοδότη.
Από τους Τομείς ΤΑΝ και ΤΕΑΔ του ΕΤΑΑ
ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΑΝ (ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΗΜΟ 2 € ΤΑΝ & ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣΑ 1,15 € ΤΠΔΑ.
www.tnomik.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  ( ΕΤ.Α.Α )
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ   ( Τ.Α.Ν.)
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.ΕΑ.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ
ΤΗΛ. 210.5296140
www.tnimik.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        Β´

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012

Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2012 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Τ. Τ.Α. Ν.

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  (ΝΑ)
ασφαλισμένοι από 1/1/1993

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/1993 – 31/12/2006             – 2η ασφ/κη κατηγορία   ΑΝΩ 5ετΙας
Ασφ/κη εισφορά 12 μήνες χ 170,53μήνας = 2.046,36 € Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 120 € ετήσια (10 € μηνιαία)

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ: 2.046,36 € (κωδ. αιτιολ 1) ΕΙΣΦ. ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΛΟ: 120 €    (κωδ. αιτιολ 70)

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/2007 – 31/12/2008              – 2η ασφ/κη κατηγορία   ΚΑΤΩ 5ετίας
Ασφ/κη εισφορά 12 μήνες χ 85,27μήνας =   1.023,24 €     ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ: 1.023,24 € (κωδ. αιτιολ 1) Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 120 € ετήσια (10 € μηνιαία)   |   ΕΙΣΦ. ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΛΟ: 120 €   (κωδ. αιτιολ 70)

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/2009 – 31/12/2012 – 1η ασφ/κη κατηγορία   ΚΑΤΩ δετίας
Ασφ/κη εισφορά 12 μήνες χ 69,34μήνας =   832,08€ Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 120 € ετήσια (10 € μηνιαία)

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ:   832,08 €    (κωδ. αιτιολ 1) ΕΙΣΦ. ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΛΟ: 120 €     (κωδ,αιτιολ 70)

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ:   832,08 €  (κωδ. αιτιολ 1) ΕΙΣΦ. ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΛΟ: 120 €    (κωδ. αιτιολ 70)
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ    –  1η ασφ/κη κατηγορία   ΚΑΤΩ 5ετίας  (ασφάλιση από ημερομηνία εγγραφής στον ΤΑΝ) Ασφ/κη εισφορά 12 μήνες χ 69,34μήνας =   832,08 €
Ειφορά υπέρ ΟΑΕΔ 120 € ετήσια (10 € μηνιαία)

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Τ. Ε. Α. Δ.

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  (ΝΑ)
ασφαλισμένοι από 1/1/1993

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/1993 – 31/12/2006            – 2η ασφ/κη κατηγορία   ΑΝΩ 5ετίας
Ασφ/κη εισφορά 12 μήνες χ 51,16 μήνας =      613,92 €
Ι    ΣΥΝΟΛΟ: 613,92 €    Ι
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/2007 – 31/12/2008       – 2η ασφ/κη κατηνορία   ΚΑΤΩ 5ετίας
Ασφ/κη εισφορά 12 μήνες χ 25,58 μήνας =     306,96€
ΣΥΝΟΛΟ : 306,96 €
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/2009 – 31/12/2012 – 1η ασφ/κη κατηνορία   ΚΑΤΩ 5ετίας
Ασφ/κη εισφορά  12μήνεςχ 20,80μήνας=   249,60€
ΣΥΝΟΛΟ : 249,60 €    Ι

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ    – 1 η ασφ/κη κατηγορία   ΚΑΤΩ 5ετίας (ασφάλιση από ημερομηνία εγγραφής στον ΤΕΑΔ)
Ασφ/κη εισφορά 12 μήνες χ 20,80 μήνας =   249,60 €
Ι    ΣΥΝΟΛΟ: 249.60 € ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ   ΕΤΕ    –    ΤR 4300
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΑΝ: 040-546154-57 — ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΑΝ: 040-546154-57 — ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΕΑΔ :040-546155-31   —

Κωδικός αιτιολογίας: 1 (ασφ/κή εισφορά) Κωδικός αιτιολογίας: 70  ( ΟΑΕΔ) Κωδικός αιτιολογίας: 1 (ασφ/κή εισφορά)

Νέα   ασφαλισμένοι   του   ΕΤΑΑ/ΤΑΝ   που   συμπλήρωσαν   τριετία   ασφάλισης   ως   την  30/6/2011
μετατάσσονται στην 2η ασφ/κή κατηγορία από 1/7/2011 – Ν.3986/11, άρθρο 44 παρ. 15 & 17 και
Ν.4019/11,άρθρο20παρ.5.
Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ – Ν.3986/11, άρθρο 44 παρ.2 – καταβάλλεται από 1/1/2011  από όλους τους
ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους) του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και αποδίδεται στον ΟΑΕΔ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Το ασφαλιστικό βιβλιάριο έτους 2012 παραδίνεται εμπρόθεσμα από 1/1/2013 έως 28/2/2013. Υποχρέωση τήρησης ασφαλιστικού βιβλιαρίου έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι, εκτός των συμβολαιογράφων (οι Δικηγόροι μέλη του ΔΣΑ παραδίδουν τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια στα γραφεία του ΤΑΝ – οι Δικηγόροι της λοιπής Επικράτειας στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους-οι Δικαστικοί Επιμελητές στα οικεία Ειρηνοδικεία).
Το ασφαλιστικό βιβλιάριο περιέχει διατάξεις, πληροφορίες & οδηγίες σχετικά με την τήρηση του καθώς και με την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς. Στη διαδικτυακή μας θέση βρίσκονται όλες οι παραπάνω πληροφορίες και οι τρέχουσες εισφορές.
Κάτω 5ετίας εισφορές καταβάλλουν όσοι ασφαλίστηκαν μετά την 1 /1 / 2007 στον ΤΑΝ & ΤΕΑΔ. Για την 5ετία ΔΕΝ υπολογίζεται ο χρόνος άσκησης – η 5ετία υπολογίζεται από την ημερομηνία της αρχικής υπαγωγής στην ασφάλιση του κάθε Τομέα & ΔΕΝ διακόπτεται & συνεχίζεται σε περίπτωση διαγραφής-επανεγγραφής ή αλλαγής ιδιότητας κλπ -Ν.1090/80, Ν.2150/93, άρθρο 19
Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι – ΠΑ) θεωρούνται όσοι είχαν ασφαλιστεί υποχρεωτικά σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή στο Δημόσιο (ανεξάρτητα αν ασφαλίστηκαν στον ΤΑΝ πριν ή μετά την 1/1/93) – ασφαλισμένοι αττό 1/1/93 (νέοι ασφαλισμένοι – ΝΑ) θεωρούνται όσοι ττρωτοασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1/1/93.
Από τα παραπάνω ποσά των εισφορών αφαιρούνται τα ποσά που αποδίδονται με ΕΝΣΗΜΑ από τους Δικηγόρους, Υποθηκοφύλακες, Δικαστικούς Επιμελητές και Δικολάβους και τα ποσά κράτησης επί των αναλογικών δικαιωμάτων των Συμβολαιογράφων και το υπόλοιπο της ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς καταβάλλεται χρηματικά στην ΕΤΕ
Για τους Δικηγόρους η αξία των (ενιαίων) ενσήμων που έχουν επικολληθεί στο ασφαλιστικό βιβλιάριο επιμερίζεται ισόποσα (50% στο ΤΑΝ & 50% στον ΤΕΑΔ) και το υπόλοιπο ως τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής ελάχιστης εισφοράς στον κάθε Τομέα, καταβάλλεται στην ΕΤΕ στους λογαριασμούς του ΤΑΝ & του ΤΕΑΔ.
Εισφορά που έχει καταβληθεί, πλέον της (ελάχιστης) υποχρεωτικής, δεν επιστρέφεται ή συμψηφίζεται.
Αντιλογισμός μεταξύ των Τομέων δεν γίνεται, δεδομένου ότι κάθε Τομέας είναι αυτόνομος & έχει διαφορετικούς λογαριασμούς.
Τυχόν υπερβάλλουσα (χρηματικά ή με ένσημα) καταβολή στον ΤΕΑΔ δεν καλύπτει οφειλή στον ΤΑΝ.
Η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ καταβάλλεται σε χωριστό κωδικό στο λογ/σμό του ΤΑΝ και αποδίδεται από τον ΤΑΝ στον ΟΑΕΔ.
Οι ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ πρέπει να καταβάλλουν εντός της άνω προθεσμίας τη διαφορά της ασφαλιστικής εισφοράς που υπολείπεται μετά την αφαίρεση των κρατήσεων στα αναλογικά δικαιώματα. Για τον έλεγχο της αποδιδόμενης με τα αναλογικά δικαιώματα εισφοράς, από 1/1/93 και εφεξής, υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικές καταστάσεις που υπογράφονται από τους ίδιους, τηρούνται στο αρχείο τους και αποτελούν δικαιολογητικό στοιχείο για προώθηση οποιουδήποτε αιτήματος τους προς τον ΤΑΝ, καθώς και χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας.
Οι υπάλληλοι του ΤΥΔΕ καταβάλλουν τα άνω ποσά εισφοράς υπέρ του Τ. ΕΑ.Δ.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ  φορέων  κύριας ασφάλισης καταβάλλουν  τις άνω εισφορές στον  ΤΑΝ, προσαυξημένες κατά 40% – άρθρο 63, παρ. 6β του Ν.2676/99    – ισχύει από 5/1/2001  – η

προσαύξηση δεν ισχύει στον ΤΕΑΔ. Όσοι συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται μετά τις 15/7/10 καταβάλλουν προσαυξημένες κατά 50% τις ασφαλιστικές εισφορές – Ν. 3863/10, αρθρ. 16. Οι εργοδότες των ανωτέρω υποχρεούνται επίσης σε καταβολή προσαυξημένης εισφοράς.
8.    Σε περίπτωση εξόδου από την ασφάλιση του ΤΑΝ (παραίτηση ή διαγραφή η συνταξιοδότηση) το ασφαλιστικό βιβλιάριο πρέπει να υποβληθεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας στον ΤΑΝ. Σε περίιττωση συνταξιοδότησης το ασφ/κό βιβλιάριο πρέπει να κατατεθεί μαζί με τα υπόλοπτα δικαιολογητικά σύνταξης προκειμένου να αφαιρεθεί η καταβολή εισφοράς, αλλιώς θα παρακρατηθεί αυτή κατά την εκκαθάριση της σύνταξης.
9.    Η εισφορά στον ΤΑΝ των Δικηγόρων σε πλήρη ή μερική ΑΝΑΣΤΟΛΗ δικηγορίας παρακρατείται από τις αποδοχές του Δικηγόρου και αποδίδεται από τη μισθοδοτούσα Αρχή κάθε μήνα με μέριμνα του Δικηγόρου και υπολογίζεται στο 4% επί του βασικού μισθού – για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/92 (ΠΑΛΑΙΟΥΣ ασφαλισμένους) το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μηνιαία μικρότερο της εισφοράς άμισθου ασφ/νου άνω 5ετίας ( 160,69 € ) και νωρίς ανώτερο περιορισυό – για τους ασφαλισμένους από 1/1/93 (ΝΕΟΥΣ ασφαλισμένους) το άνω ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο της εισφοράς άμισθου ασφαλισμένου άνω δετίας της ασφαλιστικής κατηγορίας που ανήκει ο ασφαλισμένος και χωρίς ανώτερο περιορισυό.
Σε περίπτωση επιλογής του ΤΑΝ ως προαιρετική ασφάλιση για τους μετά την 1/1/93 ΝΕΟΥΣ ασφαλισμένους (άρθρο 39 του Ν.2084/92, όπως ισχύει), η μηνιαία κατώτερη εισφορά είναι η εισφορά της ασφ/κής κατηγορίας που ανήκει ο ασφαλισμένος προσαυξημένη κατά 50%.
Η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο, όπως οι λοιποί Δικηγόροι, ετήσια.
Στον ΤΕΑΔ οι Δικηγόροι σε αναστολή καταβάλλουν οι ίδιοι ετήσια & χρηματικά στην ΕΤΕ την ασφαλιστική τους εισφορά όπως οι λοιποί ασφαλισμένοι (άνω ή κάτω 5ετίας).
10.    Η ασφαλιστική εισφορά των Δικηγόρων που απασχολούνται με ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ πρέπει να
αποδοθεί κατά τα 2/3 από τον εντολέα ταμειακά ως την 31/1/2012 και κατά το 1/3 από τον
Δικηγόρο ως 29/2/2012 με το ασφαλιστικό του βιβλιάριο (το γραμμάτιο είσπραξης της ΕΤΕ του
εντολέα ή επικυρωμένο αντίγραφο του ή βεβαίωση καταβολής προσκομίζεται υποχρεωτικά
από το Δικηγόρο με το ασφαλιστικό βιβλιάριο).
Οι εντολείς των Δικηγόρων βαρύνονται επιπλέον και με μηνιαία εισφορά επί των αποδοχών
του Δικηγόρου – Ν.1512/83,άρθρ.13, Ν. 1868/89,άρθρ.24, Ν.2145/93,άρθρ.37 & Ν.3232/04,
άρθρ.18 www.tnomik.gr/εισφορών αμίσθων/πάγια αντιμισθία-  ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο, όπως οι λοιποί Δικηγόροι ετήσια.
11.    Μητέρες ασφαλισμένες άνω 5ετίας στον ΤΑΝ (σε όποια ασφαλιστική κατηγορία και αν
ανήκουν 1η-14η ) καταβάλλουν εισφορές μειωμένες κατά 50% στον κλάδο κύριας σύνταξης
(ΤΑΝ) κατά το 12μηνο που ακολουθεί το μήνα τοκετού (άρθρο 141, παρ.2 του Ν.3655/3-4-08).
Ισχύει μόνο για ασφαλισμένες άνω δετίας, επειδή δεν επιτρέπεται σώρευση μειώσεων.
Για την καταβολή της μειωμένης εισφοράς πρέπει να κατατεθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού (πρωτότυπη ή επκυρωμένο αντίγραφο της) κατά την παράδοση του βιβλιαρίου.
Η μείωση αφορά μόνο την εισφορά που καταβάλλουν οι μητέρες ασφαλισμένες και ΔΕΝ αφορά τους ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ τους οι οποίοι υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς τους στο ακέραιο.
Κάθε εισφορά που καταβάλλεται από τον εργοδότη (υποχρεωτική ή με απόφαση του) για μητέρα ασφαλισμένη στον ΤΑΝ πρέπει να καταβάλλεται στο ακέραιο.
12.    Τα ένσημα που έχουν επικολληθεί στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του 2012 είναι τα νέα ένσημα που
κυκλοφορούν και χρησιμοποιούνται από 1/10/08 από τους Δικηγόρους ( αναπροσαρμογή αξίας
ενσήμων του ΤΑΝ και ΤΕΑΔ – ΥΑ Φ. 10041/21224/931/07).
Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ασφαλιστικό του βιβλιάριο και να υπογράψει, όπου χρειάζεται, κυρίως πρέπει να συμπληρώσει αν είναι ΠΑ (παλαιός ασφαλισμένος) ή ΝΑ (νέος ασφαλισμένος).

Στην ιστοσελίδα του ΤΑΝ βρίσκονται οι ανακοινώσεις των ασφαλιστικών εισφορών κάθε έτους,  διατάξεις & οδηγίες για την καταβολή  της  εισφοράς (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) και κάθε πληροφορία που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές.
Λοναριασυοί της ΕΤΕ για απόδοση υπόλοιπου ασφαλιστικής εισφοράς με την ΟΝ ΙΙΝΕ διαδικασία Τ R 4300 & αυτόματη καταχώρηση της καταβολής στη μηχανογραφική μερίδα του καταβάλοντος  :
οι λογαριασμοί υπάρχουν και στα ασφαλιστικά βιβλιάρια
Αριθμός λογαριασμού ΕΤΑΑ/ΤΑΝ    :   040-546154-57
Αριθμός λογαριασμού ΕΤΑΑ/Τ.ΕΑ.Δ.    :   040-546155-31
Αριθμός π ελάτη ΕΤΕ (ΕΤΑΑ/ΤΑΝ)    9805690008
Κωδικός αιτιολογίας   1   (για υπόλοιπο εισφοράς 2012)    στον ΤΑΝ & ΤΕΑΔ Κωδικός αιτιολογίας 70    (για εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 2012)    στον ΤΑΝ Αριθμός Μητρώου ασφαλισμένου στον ΤΑΝ (κωδ.υπόχρεου)   ( Α.Μ. / ΤΑ.Ν.) Αριθμός Μητρώου εντολέα στον ΤΑΝ (κωδ.υπόχρεου) (στην πάγια αντιμισθία)
Από    1/1/2011    η    είσπραξη    των    ασφαλιστικών    εισφορών    διενεργείται υποχρεωτικά μέσω Τράπεζας – Ν. 3863/10.
Κάθε καταβολή προς τον ΤΑΝ & τον ΤΕΑΔ ασφαλισμένων και εργοδοτών στην ΕΤΕ γίνεται και με Internet Banking (www.nbg.gr). με αυτόματη καταχώρηση της καταβολής στη μηχανογραφική μερίδα ασφαλισμένου ή εργοδότη.
Από τους Τομείς ΤΑΝ και ΤΕΑΔ του ΕΤΑΑ
ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΑΝ (ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΗΜΟ 2 € ΤΑΝ &  ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣΑ 1,15 € ΤΠΔΑ.