ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΔΕ Β ΜΕΡΟΣ

10 Απριλίου 2015


Άρθρο 18

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης, συνεπεία γήρατος

1.  Ο ΛΕΔΕ χορηγεί, είτε πλήρη είτε μειωμένη, εφάπαξ χρηματική ενίσχυση στα εν ενεργεία μέλη του με τις εξής προϋποθέσεις:

α/ για όσα εξ αυτών παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία και συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2012-31/12/2015, απαιτούνται συμπληρωμένα τουλάχιστον 21 έτη συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. για την πλήρη και συμπληρωμένα τουλάχιστον 10 έτη συμμετοχής για την μειωμένη

β/ για όσα εξ αυτών παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία και συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2016-31/12/2020, απαιτούνται συμπληρωμένα τουλάχιστον 25 έτη συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. για την πλήρη και συμπληρωμένα τουλάχιστον 15 έτη συμμετοχής για την μειωμένη
γ/ για όσα εξ αυτών παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία και συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2021-31/12/2026, απαιτούνται συμπληρωμένα τουλάχιστον 30 έτη συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. για την πλήρη και συμπληρωμένα τουλάχιστον 20 έτη συμμετοχής για την μειωμένη

δ/ για όσα παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία και συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους από την 1/1/2027 και μετά ,απαιτούνται συμπληρωμένα τουλάχιστον 35 έτη συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. για την πλήρη και συμπληρωμένα τουλάχιστον 20 έτη συμμετοχής για την μειωμένη

Το ποσό  της πλήρους εφάπαξ  χρηματικής ενίσχυσης, καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΛΕΔΕ, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ΛΕΔΕ και μετά την έγκριση του απολογισμού του προηγουμένου έτους.
Η Γενική Συνέλευση έχει την δυνατότητα ακόμη και να μειώσει το ποσό αυτής, όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

Για τα έτη συμμετοχής του μέλους, τα οποία ξεπερνούν το χρονικό όριο για την λήψη της πλήρους εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, δεν χορηγείται καμία προσαύξηση στο οριζόμενο ποσό της πλήρους εφάπαξ  χρηματικής ενίσχυσης.

Το ποσό της μειωμένης εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, καθορίζεται στο ποσό που θα προκύπτει κάθε φορά από το γινόμενο του ποσού της πλήρους εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης επί του κλάσματος με αριθμητή τα έτη συμμετοχής του μέλους στο ΛΕΔΕ και παρονομαστή τον αριθμό των ετών τα οποία απαιτούνται σε κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως αυτές αναγράφονται ανωτέρω, για την χορήγηση της πλήρους εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης.

2. Οι διοριζόμενοι δικηγόροι ή υποθηκοφύλακες ή προσλαμβανόμενοι ως υπάλληλοι  στους Δικηγορικούς Συλλόγους, μετά την συμπλήρωση του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους, δικαιούνται την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση του άρθρου αυτού, εφόσον και μόνο έχουν συμπληρώσει δέκα πέντε (15) συνολικά έτη συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε.

Επίσης οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν για τα μέλη που είχαν εγγραφεί στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι 11-6-2002 και είχαν διορισθεί στο δεύτερο λειτούργημά τους, μετά την συνταξιοδότησή τους ως συνταξιούχοι άλλων κλάδων.

Οι δικαιούχοι της παρ. 2 δικαιούνται την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση, όπως αυτή  ορίζεται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου.
Άρθρο 19

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω ολικής μόνιμης ανικανότητας ή θανάτου

1. Ο Λ.Ε.Δ.Ε. στα εν ενεργεία μέλη του, που θα παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία, συνεπεία ολικής μόνιμης ανικανότητας, που θα συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους και που θα έχουν συμμετοχή στο Λ.Ε.Δ.Ε. τουλάχιστον ένα  (1) έτος συμπληρωμένο, χορηγεί εφάπαξ χρηματική ενίσχυση, ανάλογη με τον χρόνο συμμετοχής τους στο Λ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 18 του παρόντος.

α/ Ειδικότερα ο Λ.Ε.Δ.Ε. για τα μέλη του που αποθνήσκουν κατά την ενεργό υπηρεσία τους και που θα έχουν συμμετοχή στο Λ.Ε.Δ.Ε. τουλάχιστον ένα (1) έτος συμπληρωμένο, χορηγεί στους εκ διαθήκης κληρονόμους τους και εν ανυπαρξία διαθήκης στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους Α και Β τάξης, συγκαλουμένου του επιζώντος συζύγου κατά το προβλεπόμενο ποσοστό του, σύμφωνα με το άρθρο 1820 του Αστικού Κώδικα, εφάπαξ χρηματική ενίσχυση, ανάλογη με τον χρόνο συμμετοχής τους στο Λ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 18 του παρόντος.
Σε περίπτωση ανυπαρξίας κληρονόμων στην Α και Β τάξη και υπάρχοντος μόνο συζύγου, η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση χορηγείται  αποκλειστικά σ’ αυτόν.

β/ Κατ’ αναλογία των παραπάνω, η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση χορηγείται σε περίπτωση θανάτου του μέλους, στον συνδεδεμένο με αυτό με έγκυρο σύμφωνο συμβίωσης κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 και 11 του Ν.3719/2008

γ/ Μη υπάρχοντος συζύγου, ή προσώπου συνδεδεμένου σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο με έγκυρο σύμφωνο συμβίωσης, η ενίσχυση αυτή περιέρχεται στο Λ.Ε.Δ.Ε. ως έκτακτος πόρος.
2.Το ποσό της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης καθορίζεται στο ποσό που θα προκύπτει κάθε φορά από το γινόμενο του ποσού της πλήρους εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης του άρθρου 18 του παρόντος, επί του κλάσματος με αριθμητή τα έτη συμμετοχής του μέλους στον Λ.Ε.Δ.Ε. και παρονομαστή τον αριθμό των ετών τα οποία απαιτούνται σε κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως αυτές προσδιορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 18,για την χορήγηση της πλήρους εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης.

3. Η παράγραφος 2 του προηγουμένου άρθρου 18 εφαρμόζεται αναλόγως και για την χρηματική ενίσχυση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 20

Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση

1. Ο Λ.Ε.Δ.Ε. στα εν ενεργεία μέλη του, που παραιτούνται και συνταξιοδοτούνται από 1-1-1996 και συνέχεια και τα οποία θα έχουν λάβει την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση των άρθρων 18 και 19 του παρόντος, χορηγεί μηνιαία χρηματική ενίσχυση, σύμφωνα με τους επόμενους όρους,

(α) οι δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής, πρέπει να συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις χρόνου συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε., που ορίζονται με τα άρθρα 18 και 19 του παρόντος
(β) η ενίσχυση αυτή θα καταβάλλεται στους δικαιούχους περιοριστικά μόνο για δέκα (10) έτη
(γ) για τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που παραιτούνται της ενεργού υπηρεσίας και που  συνταξιοδοτούνται συνεπεία γήρατος και μόνιμης ολικής ανικανότητας, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα ισχύος αυτής της τροποποίησης του Καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. που ίσχυαν, με εξαίρεση την εφαρμογή και για τα μέλη αυτά του περιορισμού χορήγησης αυτής της ενίσχυσης μόνο για δέκα (10) έτη.
Ειδικά για τους συνταξιούχους εκείνους που λαμβάνουν την μηνιαία χρηματική ενίσχυση για περισσότερα της δεκαετίας έτη, διακόπτεται από την
ημερομηνία ισχύος αυτής της τροποποίησης του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. και για τα μέλη εκείνα που δεν θα έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη ενίσχυσής τους, θα διακοπεί η ενίσχυσή τους από την ημερομηνία συμπλήρωσης δεκαετίας.

2. Η χορηγούμενη μηνιαία χρηματική ενίσχυση είναι προσωποπαγής, διακόπτεται με τον θάνατο του δικαιούχου, δεν κληρονομείται, ούτε και εκχωρείται και χορηγείται στους δικαιούχους ανά τρίμηνο και περιοριστικά για δέκα (10) έτη.
Τα κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους χορηγούμενα ποσά, θα ισχύουν μέχρι το τέλος του κάθε έτους, όπου θα χορηγείται το αυτό ποσό για τους εξερχόμενους από 1/1 μέχρι 31/12 του κάθε έτους.

3. Το ποσό της χορηγούμενης μηνιαίας χρηματικής ενίσχυσης, καθορίζεται κάθε φορά με  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λ.Ε.Δ.Ε. και μετά την έγκριση του απολογισμού του προηγουμένου έτους.
Άρθρο 21

Γενικές διατάξεις
1.Για τη χορήγηση των ενισχύσεων του κεφαλαίου αυτού, το δικαιούχο μέλος και σε περίπτωση θανάτου του οι κληρονόμοι, πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Λ.Ε.Δ.Ε.
Στην περίπτωση που δεν έχει εκπληρώσει αυτές, η οφειλή συμψηφίζεται με την δικαιούμενη ενίσχυση.

2.Στην περίπτωση θανάτου των δικαιούχων των ενισχύσεων του κεφαλαίου αυτού, η αξίωση κληρονομείται κατά τις διατάξεις του αστικού κώδικα, σε συνδυασμό με την παρ. 1  του άρθρου  19 του παρόντος

3.Οι ενισχύσεις του κεφαλαίου αυτού προς τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι άσχετες με οποιεσδήποτε τυχόν καταβολές από τα σωματεία αλληλοβοήθειας των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων ή τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή τις ασφαλιστικές εταιρείες.

4.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται κάθε φορά και αυξομειώνεται το ύψος των ενισχύσεων του κεφαλαίου αυτού, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λ.Ε.Δ.Ε.
Επίσης η Γενική Συνέλευση , με απόφασή της και μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε., μπορεί να καταργεί, να τροποποιεί ή να αναστέλλει τις ενισχύσεις αυτού του κεφαλαίου ή να επιβάλει νέες, καθορίζοντας τον τρόπο και το ύψος χορήγησής τους.
Η απόφαση-πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, που αφορά τις παραπάνω περιπτώσεις, τελούσα υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης , ισχύει  από την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση –πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του (Κανονισμό) καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται για τη χορήγηση των ενισχύσεων του κεφαλαίου αυτού, τον τρόπο καταβολής αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, να ρυθμίζει τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής των πάσης φύσεως ενισχύσεων του κεφαλαίου αυτού προς τα μέλη του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 22
Όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε.
Τα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι:
1.Η Γενική Συνέλευση των μελών του
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο και
3.Η Εξελεγκτική Επιτροπή
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Λ.Ε.Δ.Ε. και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει επίσης για οποιοδήποτε θέμα, που υπάγεται κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί όμως στη κρίση της μετά από απόφαση την πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του οργάνου, οπότε αυτή έχει την ευθύνη.
Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε.

2.Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια:

α/ Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτρο¬πής και της Εφορευτικής Επιτροπής.
β/  Να εγκρίνει και να αναμορφώνει τον προϋπολογισμό.
γ/ Να εγκρίνει τον ισο¬λογισμό και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
δ/  Να εγκρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
ε/ Να αναθεωρεί, να ανακαλεί και να επικυρώνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ/ Να αποφασίζει επί των προσφυγών που ασκούνται ενώπιόν της σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.
ζ/ Να αποφασίζει για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ’ αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από άλλο όργανο του Λ.Ε.Δ.Ε.
η/  Να παύει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όλο το Διοικητικό Συμβούλιο αν παραβαίνουν το παρόν Καταστατικό ή ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς του.
θ/ Να εγκρίνει την αποβολή των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
ι/ Να αποφασίζει για την αγορά ή πώληση ακινήτου.
ια/ Να αποφασίζει για την τρο¬ποποίηση του καταστατικού.
ιβ/ Να αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου, τη διάλυσή του και τον διορισμό εκκαθαριστών.
ιγ/ Να ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., τους δωρητές και τους ευεργέτες του.
Άρθρο 24
Εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση
1.Στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούνται:

α/ Οι δικηγόροι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. από τους Προέδρους ή τους νομίμους αναπληρωτές τους των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων που συμμετέχουν στο Λ.Ε.Δ.Ε.
β/ Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, της οποίας είναι μέλη.
γ/ Οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών από τον εκάστοτε πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων.

2.Κάθε εκπρόσωπος έχει τόσες ψήφους όσα τα εγγεγραμμένα στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέλη του Συλλόγου ή της Ένωσης που εκπροσωπεί, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Επαρχιακών  Δικηγορικών Συλλόγων έχει τόσες ψήφους όσοι και οι υπάλληλοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. Ειδικά όμως όπου η ψηφοφορία είναι μυστική κάθε εκπρόσωπος των μελών διαθέτει, για εξασφάλιση της μυστικότητας των εκλογών, μία μόνο ψήφο.

Άρθρο 25
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Απαρτία – Λήψη αποφάσεων

1.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεωτικά μεν μία φορά τον χρόνο, τον Απρίλιο ή Μάιο, έκτακτα δε, αν κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει έγγραφα το 1/3 τουλάχιστον των εκπροσώπων που απαρτίζουν την Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε..
Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τους αιτούντες, να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και να αναγράφει τα θέματα που θα συζητηθούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανήσει τα μέλη ενεργούν σύμφωνα με το νόμο.

2.Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση ημέρα, εκτός αν υπάρχει έκτακτη και επείγουσα ανάγκη, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε καλείται σε τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση ημέρα. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι έγγραφη, πρέπει δε να αναφέρει τον τόπο, την ημερομηνία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τρόπο σαφή, στην περίπτωση δε της σύγκλησης για έκτακτη και επείγουσα ανάγκη, πρέπει να αναφέρεται και αυτή.
Η πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στους εκπροσώπους των μελών ή με ΦΑΞ.
Η ημέρα της αποστολής ή της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται για τον υπολογισμό της προθεσμίας σύγκλησης.

3.Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο για θέματα που αναγράφονται στην πρόσκληση, για να αποφασίσει δε για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση, πρέπει να παρευρίσκονται όλοι οι εκπρόσωποι των μελών και να μην διαφωνεί κανένας για την λήψη απόφασης.

4.Για να γίνει συζήτηση κατά τη Γενική Συνέλευση, πρέπει τα μέλη που εκπροσωπούν οι παρόντες εκπρόσωποι να είναι περισσότερα από τα μέλη που εκπροσωπούν οι απόντες εκπρόσωποι.
Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης, θεωρείται δε ότι υπάρχει μέχρι τη λήξη της όσα μέλη και αν παραμείνουν σ’ αυτήν, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων κατά την λήψη της απόφασης
Αν δεν υπάρχει απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται την ίδια ημέρα και ώρα της μεθεπόμενης εβδομάδας, εκτός αν η σύγκληση έγινε για λόγους έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, οπότε συνέρχεται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία αρκεί να παρευρίσκεται οποιοσδήποτε αριθμός εκπροσώπων των μελών.
Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι εκπρόσωποι καλούνται όπως στην παράγραφο δύο (2) του παρόντος άρθρου, εκτός αν στην αρχική πρόσκληση αναγραφόταν πότε θα γίνει η επαναληπτική συνέλευση, σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρ¬τίας, οπότε δεν καλούνται ούτε οι παρόντες ούτε οι απόντες εκπρόσωποι των μελών.

5.Θέματα που αναφέρονται στην τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Λ.Ε.Δ.Ε. απαιτούν ειδική απαρτία που υφίσταται όταν παρίσταται ποσοστό τριών τετάρτων (3/4) των εκπροσώπων και αντιπροσωπεύουν το μισό τουλάχιστον των εγγεγραμμένων μελών του Λ.Ε.Δ.Ε..
Για την λήψη έγκυρης απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων εκπροσώπων, εκπροσωπούντων τα 3/4 των μελών που εκπροσωπούν όλοι οι παρόντες εκπρόσωποι.

6.Οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων, ο πρόεδρος της Ένωσης Αμίσθων Υποθ/κων και ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων των Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων,  εκπροσωπούν μόνο τον φορέα τους.
Αντιπροσώπευση με εξουσιοδότηση και δεύτερου φορέα (π.χ. άλλου Δικηγορικού Συλλόγου) απαγορεύεται.

7.Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, κατευθύνει τη συζήτηση, δίνει το λόγο στους επιθυμούντες και τους τον αφαιρεί αν παρεκτρέπονται, φροντίζει γενικά για την ομαλή διεξαγωγή των συζη¬τήσεων και λήψη αποφάσεων και κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

8.Οι συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρούνται από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδικό βιβλίο, ή σε άλλο μαγνητικό μέσο, μετά δε από αίτηση εκπροσώπου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβώς τη γνώμη του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρόντων και απόντων εκπροσώπων των μελών. Τα πρακτικά υπογρά¬φονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, τα δε αντίγραφα αυτών μόνο από τον Πρόεδρο.

9.Δεν δικαιούται να ψηφίσει εκπρόσωπος των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Λ.Ε.Δ.Ε. και του εκπροσώπου ή της συζύγου του ή συγγενούς αυτού εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού.

10.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής.
Η ψηφοφορία είναι πάντοτε φανερή, εκτός αν αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλί¬ου και Εξελεγκτικής Επιτροπής ή σε θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε είναι μυστική.

11.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων εκπροσώπων των μελών, εφόσον εκπροσωπούν το ήμισυ πλέον ενός των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. που εκπροσωπούν όλοι οι παρόντες εκπρόσωποι.
Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις που αφορούν την ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται, με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων εκπροσώπων των μελών, εφόσον εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. που εκπροσωπούν όλοι οι παρόντες εκπρόσωποι.

12.Για κάθε ζήτημα που παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση και δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, λύνεται με ψηφοφορία των εκπροσώπων των μελών.

Άρθρο 26
Τακτική Γενική Συνέλευση
Στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του για όσα έγιναν τη προηγούμενη χρονιά, διαβάζεται ο απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο της διαχείρισης και ύστερα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση ή όχι της διαχείρισης. Στην ίδια Γενική Συνέλευση εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων της καινούργιας χρονιάς, που έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ