ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

13 Απριλίου 2015


Το Δ.Σ. του ΛΕΑΔΣ κατά τη συνεδρίαση της 20-2-2013 ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

1.Οι αποδείξεις για τα φύλακτρα των ανηλίκων τέκνων των μελών του σε βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά το Β’ εξάμηνο του 2013, θα υποβληθούν στη βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, έως την 20-1-2014 και η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους θα γίνει το τελευταίο δεκαήμερο Ιανουαρίου 2014.
2. Η υποβολή των αποδείξεων θα συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του γονέα με την οποία θα βεβαιώνει ότι «ο ίδιος ή ο έτερος γονέας του τέκνου δεν λαμβάνει επιδότηση φυλάκτρων από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή επιδοτούμενο πρόγραμμα (ΕΣΠΑ κλπ)».
3. Σε περίπτωση που τα φύλακτρα καταβάλλονται ή επιδοτούνται από άλλο φορέα ή πρόγραμμα και οι γονείς καταβάλλουν στο βρεφονηπιακό σταθμό μόνο κόμιστρο μεταφοράς του τέκνου (π.χ. περίπτωση ΕΣΠΑ), το ΛΕΑΔΣ θα επιδοτήσει το κόμιστρο μεταφοράς με ποσό μέχρι 30 ΕΥΡΩ μηνιαίως με την προσκόμιση σ’ αυτό των ανάλογων αποδείξεων.
Σέρρες, 23.12.2013
Ο πρόεδρος του ΛΕΑΔΣ