ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΛΕΔΕ

16 Απριλίου 2015


Νέες τροποποιήσεις στις χορηγούμενες ενισχύσεις ΛΕΔΕ. με ισχύ από 4-2-2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΛΕΔΕ
Αθήνα 14 Μαρτίου 2013
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση απόφασης Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε.
Σας γνωρίζουµε ότι η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την µε αριθ. 44/9-3-2013 συνεδρίασή της, σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 21 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., αποφάσισε τροποποιήσεις στις χορηγούµενες ενισχύσεις του Λ.Ε.Δ.Ε., που ισχύουν από 4-2-2013, ως ακολούθως,
α) το ποσό της πλήρους εφάπαξ χρηµατικής ενίσχυσης, λόγω συνταξιοδότησης συνεπεία γήρατος (σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 18 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.), καθορίσθηκε στο ποσό των 16.000,00 ευρώ και από 4-2-2013. Η απόφαση θα εφαρµοστεί για όσους υποβάλλουν αίτηση παραίτησης στον Σύλλογό τους από 4-2-2013 και συνέχεια.
β) το ποσό της πλήρους εφάπαξ χρηµατικής ενίσχυσης, λόγω ολικής µόνιµης ανικανότητας ή θανάτου (σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 19 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.), καθορίσθηκε στο ποσό των 16.000,00 ευρώ και από 4-2-2013. Η απόφαση θα εφαρµοστεί για όσους υποβάλλουν αίτηση παραίτησης λόγω Μ.Ο.Α., στον Σύλλογό τους ή αποβιώσουν, από 4-2-2013 και συνέχεια.
γ) η ηµερήσια χρηµατική ενίσχυση που χορηγείται στα µέλη για ασθένεια, τοκετό και στράτευση, (σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 17 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.), καθορίσθηκε στο ηµερήσιο ποσό των 40,00 ευρώ και θα ισχύσει για τις περιπτώσεις ασθένειας από 4-2-2013 και συνέχεια.
Σηµείωση: Η ηµερήσια χρηµατική ενίσχυση λόγω τοκετού, από 4-2-2013, ανέρχεται στο ποσό των 800,00 ευρώ, δηλαδή 20 ηµέρες Χ 40,00 ευρώ = 800,00 ευρώ.
δ) η µηνιαία χρηµατική ενίσχυση που χορηγείται στα µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., από 4-2-2013, καθορίζεται ως εξής -για όσους θα λάβουν το µειωµένο ποσό των 16.000,00 ευρώ για εφάπαξ χρηµατική ενίσχυση, από 4-2-2013 και συνέχεια, καθορίζεται στο καθαρό ποσό των 50,00 ευρώ και για ανώτατο διάστηµα δέκα (10) ετών.
-για όσους έλαβαν το µειωµένο ποσό της εφάπαξ χρηµατικής ενίσχυσης λόγω συνταξιοδότησης ή Μ.Ο. Α., για ποσό µικρότερο ή ίσο των 20.000,00 ευρώ, µετά την απόφαση της Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., µε την οποία από 6-2-2012 έγινε περικοπή στο ποσό της εφάπαξ χρηµατικής ενίσχυσης από 23.000,00 σε 20.000,00 ευρώ, καθορίζεται στο καθαρό ποσό των 50,00 ευρώ και για χρονικό διάστηµα σαράντα (40) µηνών.
-σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η χορήγηση της µηνιαίας χρηµατικής ενίσχυσης καταργείται, από 4-2-2013.
Τέλος παρακαλούµε να ενηµερώσετε προσωπικά τα µέλη και τους υπαλλήλους του Συλλόγου σας και να µεριµνήσετε:
αl για την πιστή εφαρµογή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., σε ό,τι αφορά τις χορηγούµενες ενισχύσεις και
βl για την είσπραξη και απόδοση των µηνιαίων συνδροµών.
Η Διευθύντρια του ΛΕΔΕ
Έλενα Πίτσιλλου