ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΩΝ

24 Ιουλίου 2015


ΠΡΟΣ:
ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Σας εφιστούμε την προσοχή και σας επισημαίνουμε ότι κατά την εξώδικη διαδικασία κατάρτισης συμβιβασμών, μετά από αίτηση ή με αυθόρμητη προσέλευση των διαδίκων, κατ αρ 209 επ ΚΠολΔ, Ενώπιον του Ειρηνοδίκη, ο δικηγόρος που είτε παρίσταται με κάποιον από τους διαδίκους είτε έχει συντάξει το πρακτικό συμβιβασμού, οφείλει να προσκομίσει γραμμάτιο προείσπραξης, της αντίστοιχης διαδικασίας, με την οποία έχει να κάνει ο συμβιβασμός . Σε διαφορετική περίπτωση, ο γραμματέας έχει πειθαρχική και ποινική ευθύνη, την ίδια ευθύνη έχει και ο συμπράξας δικηγόρος .