ΑΠΟ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.

25 Αυγούστου 2015


ΑΠΟ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

 

Σύμφωνα με την κ.υ.α. 61247/23-7-2015, θεσπίζεται εισφορά υπέρ του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (ΛΕΔΕ)», την οποία θα προκαταβάλουν οι δικηγόροι − μέλη του που ανήκουν στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, πλην αυτών των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Σάμου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον Κώδικα Δικηγόρων διαδικασία.

 

Η εισφορά αυτή είναι πάγιο ποσό για κάθε διαδικαστική πράξη ή παράσταση δικηγόρου, ισόποσο με το προβλεπόμενο για το Ταμείο Προνοίας – Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. ή Ταμείο Αλληλοβοήθειας ή Λογαριασμούς Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (Λ.Ε.Α.Δ.), όπως καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Δικηγόρων.

 

Έναρξη ισχύος της απόφασης ορίζεται η 1−9−2015.