ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

7 Σεπτεμβρίου 2015


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

Το Δ.Σ.  του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών , που συγκλήθηκε την 02.09.2015 , ομόφωνα αποφάσισε την  δημιουργία  διανεμητικού λογαριασμού «ειδικής εισφοράς και παρακρατήσεων»  κατ’ αρ 62 Κώδικα Δικηγόρων  , με σκοπό μέσω του λογαριασμού αυτού να προαχθεί η  υποβοήθηση  της αξιοπρεπούς άσκησης του Δικηγορικού λειτουργήματος , η  θεμελίωση , ανάπτυξη και διασφάλιση αισθημάτων συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών , η δημιουργία οικονομικής δυνατότητας προς εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών τους για την πληρέστερη επιστημονική πληροφόρηση και κατάρτιση , η κάλυψη των στοιχειωδών δαπανών λειτουργίας των γραφείων , η αντιμετώπιση των μεγάλων επιβαρύνσεων από ασφαλιστικές εισφορές , καθώς και η αντιμετώπιση, κατά το δυνατόν του φαινομένου του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των δικηγόρων.

Έτσι λοιπόν ως πόρο του ειδικού λογαριασμού αυτού , το Δ.Σ. αποφάσισε :

Α.  την επιβολή ειδικής εισφοράς , σύμφωνα και με όσα ορίζονται στο αρ. 62 Κώδικα Δικηγόρων ,  για κάθε έγγραφο που υπογράφεται από δικηγόρο του Πρωτοδικείου Σερρών και απευθύνεται σε δικαστική ή διοικητική αρχή και επιτροπή , καθώς και για κάθε παράσταση δικηγόρου του Πρωτοδικείου Σερρών σε δικαστική ή διοικητική αρχή και επιτροπή . Το ύψος των ειδικών εισφορών καθορίζεται ως εξής:

1) Για κατάθεση οποιουδήποτε εισαγωγικού δικογράφου ή ένδικου μέσου ή βοηθήματος, κλήσης, παρέμβασης κάθε μορφής, ανακοίνωσης δίκης, προσεπίκλησης, αυτοτελούς αίτησης επαναφοράς πραγμάτων σε προηγούμενη κατάσταση, ενώπιων:

α)  Του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 20.55 E (11.75 + 8.80)

β) Του Τριμελούς Εφετείου : 17,60 Ε (8,80 + 8,80)

γ) Του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου: 17,60 €

δ) Του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (ως Α/θμιου ή Β/θμιου Δικαστηρίου): 14,75 €

ε) Του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του Προέδρου του Πρωτοδικείου ή του Εισηγητή Δικαστή, ή γενικά του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου: 11,75 €

στ) Του Ειρηνοδικείου, ή του Ειρηνοδίκη: 8,80 €

ζ) Του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ή του Προέδρου: 11,75 €

η) Του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου (ως Α/θμιου ή Β/θμιου): 14,75 €

θ) Επί ανακοπής ερημοδικίας και έφεσης: τα ποσά που αντιστοιχούν στις ειδικές εισφορές του εισαγωγικού δικογράφου του αρμόδιου να τις δικάσει Δικαστηρίου

ι) Επί αιτήσεως ορισμού τόπου και χρόνου εξέτασης μαρτύρων σε κάθε Δικαστήριο: 4,50 €

ια) Στα απολογητικά υπομνήματα, ή στις παραστάσεις ενώπιον Δικαστικών Συμβουλίων, όταν το αδίκημα είναι αρμοδιότητας Μονομελούς ή Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ή Τριμελούς Εφετείου 8,80 €, 14,75 € και 17,60 € αντίστοιχα, ενώ το αδίκημα είναι αρμοδιότητας Α.Π., Πενταμελούς Εφετείου ή Κακουργοδικείου: 44 € (5 Χ 8,80 )

ιβ) Στις αναβλητικές παραστάσεις κάθε βαθμού και είδους Δικαστηρίου, 1,5 €

ιγ) Σε εξώδικες προσκλήσεις, διαμαρτυρίες ή απαντήσεις και σε κάθε είδους έγγραφα που απευθύνονται ενώπιον διοικητικών αρχών 4,5 €.

Όταν, όμως, πρόκειται για έγγραφα που απευθύνονται σε διοικητικές επιτροπές, ή πρόκειται για παραστάσεις σε τέτοιες επιτροπές (είτε υποβληθεί υπόμνημα, είτε όχι), τότε η ειδική εισφορά θα είναι ίση με αυτής του Ειρηνοδικείου, τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή 8,80 €.

ιδ) Σε αυτοτελή εξέταση μαρτύρων ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Δικαστή ή Πρόξενου κ.λ.π.: 4,5 €.

ιε) Ειδικά για κατάθεση αίτησης προσημείωσης υποθήκης ή άρσης αυτής, συναινετικού διαζυγίου, αναγνώρισης-τροποποίησης ή κατάργησης σωματείου: 29,50 € (11,75 € + 11,75 € + 6 € ), ενώ για την συζήτηση των παραπάνω πράξεων, εκτός από την αναλογούσα παρακράτηση, θα επιβάλλεται και επιπλέον ειδική εισφορά ύψους: 14,75 €.

ιστ) Επί συντάξεως και υπογραφής σχεδίων δημοσίων εγγράφων:

Επί καταρτίσεως συμβολαίων με αντικείμενο την μετάθεση της κυριότητας σε ακίνητα: 1,5 €.

Επί συστάσεως ή τροποποιήσεως καταστατικού ανωνύμων εταιριών (ΑΕ) ή εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), μετατροπής, συγχώνευσης ή εξαγοράς οιουδήποτε τύπου εταιρίας σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. 14,75 € για τις πράξεις που αφορούν Α.Ε και 6. € για τις πράξεις που αφορούν Ε.Π.Ε.

ιζ) Επίσης θα καταβάλλεται ειδική εισφορά στις εξής εξώδικες πράξεις, την επιμέλεια των οποίων έχει δικηγόρος, έστω και αν δεν υπογράφει ως πληρεξούσιος δικηγόρος:

α) Για κάθε αποδοχή ή αποποίηση κληρονομίας: 23,5 €

β) Για κάθε μήνυση: 4,5 €

γ) σε κάθε μετάφραση :3 €

 

Β. Την παρακράτηση ποσοστού 10%  για την συζήτηση κάθε είδους ενδίκου βοηθήματος ή ενδίκου μέσου ενώπιον των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων είτε για την παράσταση ενώπιον   διοικητικής επιτροπής .

Και  την παρακράτηση  σε ποσοστό 5% στις ακόλουθες περιπτώσεις:  α) στις ποινικές υποθέσεις (προδικασία – επ’ ακροατηρίου διαδικασία), β) στις παραστάσεις ενώπιων πολιτικών ή διοικητικών Εφετείων, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

α) Το Δ.Σ. εξουσιοδοτείται από την Γενική Συνέλευση να αναστέλλει κάποιους από τους ανωτέρω πόρους με απόφασή του , εφόσον το επιτρέπει η πορεία των εσόδων του ειδικού λογαριασμού .

β) Στις υποθέσεις που η αμοιβή των δικηγόρων έχει συμφωνηθεί σε ποσοστό επί του αποτελέσματος της δίκης όλες οι παραπάνω παρακρατήσεις αμοιβών , καθώς και η ειδική εισφορά θα καταβάλλονται κανονικά.

γ) Κάθε άλλη προηγούμενη απόφαση μας που ρύθμιζε ενδεχόμενα διαφορετικά το θέμα καταργείται . Τα χρήματα των υφιστάμενων λογαριασμών από την ειδική εισφορά , που ίσχυε πριν την εισαγωγή του νέου Κώδικα Δικηγόρων , μεταφέρονται υποχρεωτικά στο νέο διανεμητικό λογαριασμό .

δ) Αν δικηγόρος παραβεί κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις του υπόκειται στην πειθαρχική ποινή , σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων .

Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται εκτός από το παραπάνω πρόστιμο και προσωρινή παύση διάρκεια τουλάχιστον ενός μήνα.

ε) ΠΟΡΟΙ – ΧΡΟΝΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

ι) Τα ποσά από την ειδική εισφορά , μαζί με τα ποσά που θα προέρχονται από την παρακράτηση ποσοστού επί της προεισπραττομένης αμοιβής των δικηγόρων από παραστάσεις τους ενώπιον Δικαστικών ή Διοικητικών αρχών και επιτροπών , θα κατατίθενται στον  νέο κοινό διανεμητικό λογαριασμό , που θα φέρει τον τίτλο «λογαριασμός ειδικών εισφορών και παρακρατήσεων».

ιι) Στον ίδιο λογαριασμό θα εισφέρονται και τα έσοδα από τις παρακρατήσεις που κάθε φορά προβλέπονται ως έσοδα του Δικηγορικού Συλλόγου από τις παραστάσεις δικηγόρων σε δίκες απαλλοτριώσεων .

ιιι) Στον ίδιο λογαριασμό θα εισφέρονται και τα έσοδα από τις παρακρατήσεις που κάθε φορά προβλέπονται ως έσοδα του Δικηγορικού Συλλόγου από τις παραστάσεις δικηγόρων σε συμβόλαια .

 

Το σύνολο των εσόδων  θα διανέμονται δε στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών , για την εκπλήρωση των σκοπών που πιο πάνω περιγράφηκαν , το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιουλίου κάθε χρόνο , εκτός αν με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συλλόγου αποφασίσει διαφορετικό χρόνο διανομής ή αποφασίσει αντί να προχωρήσει σε διανομή μερίσματος να καλύψει τη συνδρομή που οφείλει κάθε συνάδελφος στο Λ.Ε.Δ.Ε. , στη ΝΟΜΟΣ και στον ΙΣΟΚΡΑΤΗ

Πριν από κάθε διανομή θα αφαιρείται ποσοστό 10% για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης του λογαριασμού αυτού από τον Δικηγορικό Σύλλογο αλλά και την αντιμετώπιση των εν γένει αναγκών του Συλλόγου.

στ)  Η διανομή θα γίνεται από τριμελή επιτροπή στην οποία θα συμμετέχει ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Συλλόγου καθώς και ένα μέλος του Δ.Σ. που θα ορίζεται με απόφαση του ΔΣ .

ζ) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διανομών θα προσβάλλονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο έγινε η διανομή . Αν συντρέχει  λόγος ανώτερης βίας η προθεσμία αρχίζει από την επομένη της λήξης της ανώτερης βίας.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για κάθε άλλη διανομή κοινού διανεμητικού λογαριασμού στην οποία προβαίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών.

η) Δικαιούχοι του μερίσματος του νέου διανεμητικού λογαριασμού θα είναι δικηγόροι που ασκούν ενεργό και πραγματική δικηγορία.

θ) Πλήρους μερίσματος θα δικαιούνται οι δικηγόροι που είναι γραμμένοι στον Δικηγορικού Σύλλογο Σερρών τουλάχιστον ένα έτος πριν την 1η Ιουλίου του έτους της διανομής. Για χρονικό διάστημα μικρότερου του έτους θα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα.

ι) Οι μετατιθέμενοι από άλλον Δικηγορικό Σύλλογο αν δεν παρέλθει τριετία από της εγγραφής τους στον Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών δεν θα δικαιούνται μερίσματος από το νέο αυτό διανεμητικό λογαριασμό έστω και αν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

 

Σέρρες , 02 Σεπτεμβρίου 2015