ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ 2016

7 Οκτωβρίου 2015


Θεσσαλονίκη: 7/10/2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ* ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αρ. Πρωτ.:        77429
ΘΕΜΑ                   : Πρόσκληση για συμμετοχή στην κλήρωση του Ιανουάριου 2016 εκτελεστώνδιαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών του άρθρου 16 του ν. 4182/2013.

ΣΧΕΤ.                    : Την αριθμ. Δ.Κ.Π. 1198619/30-12-2013 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών

όπως τροποποιήθηκε με τις Δ.Κ.Π. 1018796/29-1-2014 Δ.Κ.Π., 1039882/4-3- 2014

Παρακαλείσθε να κοινοποιήσετε την παρούσα πρόσκληση προς όλα τα μέλη των συλλόγων σας προκειμένου να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι με συμπληρωμένη τη συνημμένη του παρόντος αίτηση στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπ. Οικ. (www.minfin.gr) ή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Πειραιώς & Κολωνού 2 Τ.Κ 10437 ΑΘΗΝΑ με καταληκτική ημερομηνία την 31-10-2015 προκειμένου να καταρτισθεί το Μητρώο του άρθρου 16 του ν.4182/2013.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Q ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Ακριβές αντίγραφοΟπρoισταμενος Τμήματος Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσίων
Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θρ
Προϊστάμενος της Δ/νσης
Ιωάννης Σάββας