ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

9 Οκτωβρίου 2015


ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                                                                

 

Αθήνα 9 Οκτωβρίου 2015

Αριθ. Πρωτ. 1714

Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου

Ηλ. Μιχόπουλος

 

  ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

 Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/9/201530/9/2015, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 303.615,79 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

 

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 25.520,00 ευρώ σε 31 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 20.000,00 ευρώ σε 25 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 218.608,69 ευρώ σε 22 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ 39.130,43 ευρώ   σε 4 μέλη
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 356,67 ευρώ σε 2 μέλη

 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

 

 

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ