ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

17 Νοεμβρίου 2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015  ξεκίνησε  και πάλι η κατάθεση αιτήσεων του Ν. 3869/2010 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, στα Ειρηνοδικεία της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών.

Α.  ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 “Με την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης και των εγγράφων της παραγράφου 2, η γραμματεία του ειρηνοδικείου, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της στον τυπικό έλεγχο αυτής, όσον αφορά την πληρότητα του περιεχόμενου της και των εγγράφων που τη συνοδεύουν και την καταβολή από τον αιτούντα κάθε τέλους που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ως προϋπόθεση για το παραδεκτό της συζήτησης της αίτησης. Με την κατάθεση της αίτησης ανοίγει στο αρμόδιο δικαστήριο φάκελος του οφειλέτη στον οποίο τοποθετούνται με μέριμνα της γραμματείας όλα τα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στην αίτησή του”.

Τα απαιτούμενα από την ΚΥΑ 7534/20-8-2015 έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/210 είναι τα εξής:

 

1)     αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2)      πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3)      Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών
4)     εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.
5)     πρόσφατο Ε9
6)     τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς

λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ

7)      τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων
8)       βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών
9)        βεβαιώσεις οφειλών από Δημόσιο
10)     βεβαιώσεις οφειλών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης
11)     αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων
12)     (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων
13)     τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη
14)     αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) για τη μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος
15)     βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (για να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος).
16)      υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
17)      Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη
18)     λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.

 

19) Προαιρετικά πρόσφατη εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης από το taxis (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/ από το «δήλωση Ε9» ή «δηλώσεις περιουσιολογίου Ε9») το οποίο δεν απαιτείται από την υπουργική απόφαση αλλά κρίνεται απαραίτητο για την αποτύπωση της τρέχουσας καταστάσεως όλων των ακινήτων του αιτούντος.

 

Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.

Τα δικαιολογητικά πρέπει οπωσδήποτε να κατατίθενται με συγκεντρωτική κατάσταση, με ημερομηνία κατάθεσης και υπογραφή, αριθμημένα και συρραμμένα με την σειρά που αναφέρεται παραπάνω διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτά από την Γραμματεία του Δικαστηρίου.

Σημείωση: Να διευκρινιστεί ότι το αντίγραφο του ποινικού μητρώου απαιτείται σε όλες τις νέες αιτήσεις ακόμη και αν δεν υπάρχει αίτημα ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο και προσκομίζεται υποχρεωτικά με ευθύνη του αιτούντα. (Δεν ζητείται υπηρεσιακά από την Γραμματεία του Δικαστηρίου).

 

Β.  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι 19-2-2016 πρέπει να επικαιροποιήσουν όλοι οι αιτούντες των οποίων η υπόθεση ήταν εκκρεμής (δεν είχε εκδικασθεί) στις 19-8-2015 εκτός από όσες υποθέσεις συζητηθούν μέχρι 19-2-2016, όμως εάν η συζήτηση (που ήταν να γίνει μέχρι 19-2-2016) αναβληθεί ή ματαιωθεί σε  μεταγενέστερο της 19ης -2-2016 χρόνο, τότε θα πρέπει και αυτοί να επικαιροποιήσουν μέχρι 19-2-2016.

Για την επικαιροποίηση κατατίθενται στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τα εξής δικαιολογητικά:

 

1)     αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2)      πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3)      δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015.
4)     εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2015.
5)   τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9).
6)     τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς

λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015.

7)      βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερης της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015.
8)      υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
9)       λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.

Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.

Τα δικαιολογητικά πρέπει οπωσδήποτε να κατατίθενται με συγκεντρωτική κατάσταση, με ημερομηνία κατάθεσης και υπογραφή, αριθμημένα και συρραμμένα με την σειρά που αναφέρεται παραπάνω διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτά από την Γραμματεία του Δικαστηρίου.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι με την κατάθεση του φακέλου να μεριμνούν ώστε τα δικαιολογητικά που κατατίθενται να είναι πλήρη.

Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τη νέα διαδικασία του νόμου θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Σέρρες, 19 Οκτωβρίου 2015

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ