ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

9 Δεκεμβρίου 2015


Για όσες αιτήσεις υπερχρεωμένων κατατεθούν έως 31 Δεκεμβρίου 2015 και μόνο γι’ αυτές:

1) Θα γίνονται δεκτές αναλυτικές καταστάσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερης της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015, με την προϋπόθεση όμως να προσκομίζονται κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερης της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015.

2) Όταν δεν έχουν χορηγηθεί αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων, θα γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατάθεση αίτησης χορήγησης της δανειακής σύμβασης (π.χ. αντίγραφο πρώτης σελίδας αίτησης με αριθμό πρωτοκόλλου της τράπεζας, αποδεικτικό αποστολής αίτησης με φαξ κλπ.), με την προϋπόθεση προσκόμισης αυτής όταν αυτή θα χορηγηθεί.
Επίσης ενημερώνονται οι συνάδελφοι ότι όλα τα δικαιολογητικά, τόσο για τις νέες αιτήσεις όσο και για την επικαιροποίηση, θα προσκομίζονται στο Γραφείο 42 του Ειρηνοδικείου Σερρών.

Σέρρες, 9 Δεκεμβρίου 2015
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ