Νέος ΚΠολΔ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΠΡΟΣΟΧΗ !!

10 Δεκεμβρίου 2015


Σας εφιστούμε την προσοχή ότι , στο Ν. 4335/2015 (νέος ΚΠολΔ) και στη μεταβατική διάταξη της παρ. 2 του άρ.9 , ορίζεται ότι :
« Οι διατάξεις για τα ένδικα μέσα και τις ειδικές διαδικασίες των άρθρων 591-645 εφαρμόζονται για τα κατατιθέμενα από τις 1.1.2016 ένδικα μέσα και αγωγές”
Η παραπάνω διάταξη είναι σφόδρα πιθανό να ερμηνευθεί , ότι το παραδεκτό του ενδίκου μέσου θα εξεταστεί κατά το χρόνο της άσκησής του . Όμως από 01-01-2016 , με το νέο ΚΠολΔ , η προθεσμία άσκησης των ενδίκων μέσων για τις αποφάσεις που δεν έχουν επιδοθεί ορίζεται διετής , αρχόμενη από τη δημοσίευση της αποφάσεως . Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ένδικα μέσα κατά αποφάσεων , οι οποίες έχουν ήδη δημοσιευθεί προ διετίας , να κριθούν απαράδεκτα .
Καλό λοιπόν θα ήταν οι συνάδελφοι να μεριμνήσουν , εφόσον έχουν τέτοιες εκκρεμότητες ,να σπεύσουν να ασκήσουν τα ένδικα μέσα πριν την 01.01.2016.