ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠολΔ

7 Ιανουαρίου 2016


Σύμφωνα με όσα μέχρι σήμερα έχουν συζητηθεί και διευκρινίσαμε με τους κ. Δικαστές του Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου  μας, αλλά και με τους εισηγητές των ημερίδων μας, ως πρώτες επισημάνσεις, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

  1. Σε κάθε δικόγραφο που κατατίθεται πρέπει να υπάρχει το ΑΦΜ του διαδίκου που εκπροσωπούμε, καθώς και το e-mail του πληρεξουσίου δικηγόρου. Αντίστοιχα ο δικηγόρος του εναγομένου θα πρέπει στις προτάσεις του να θέσει το ΑΦΜ του εντολέως του,  καθώς και το e – mail του υπογράφοντος το δικόγραφο δικηγόρου.
  2. Απαιτείται πινάκιο σε όλες τις ειδικές διαδικασίες πλην των απαλλοτριώσεων. Δηλαδή και στις μισθωτικές και στα κοινόχρηστα.
  3. Ειδικά για το Ειρηνοδικείο, η διάταξη του αρ. 94 (παράσταση με δικηγόρο) και αυτή του αρ. 115 παρ. 3 (προτάσεις) του νέου Κώδικα, δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις διατάξεις που εφαρμόζονται μόνο για τα δικόγραφα που κατατίθενται μετά την 01.01.2016 (βλ μεταβατικές διατάξεις). Αυτό σημαίνει ότι, στα Ειρηνοδικεία ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟ ΤΗΣ 01.01.2016 και τα οποία  δικάζονται τις επόμενες ημέρες, απαιτείται παράσταση δικηγόρου και κατάθεση προτάσεων επί της έδρας  σε όλες τις διαδικασίες, πλην των μικροδιαφορών.
  4. Ειδικά για τα πρακτικά συμβιβασμού Ενώπιον του Ειρηνοδίκη, εφόσον οι διάδικοι εμφανίζονται στο δικόγραφο ΟΛΟΙ ως αιτούντες την επίλυση της διαφοράς και δεν υπάρχουν καθ’ ου ή καθ’ ων  η αίτηση, μπορούν να παρίστανται με ένα δικηγόρο και συνεπώς το πρακτικό να επιτευχθεί με μία παράσταση.

Εκ του Δ.Σ.