ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΧΗΣ

9 Ιανουαρίου 2016


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
(για το διάστημα από 12.01.2016 μέχρι και 15.01.2016)

1) Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2) Παραγραφές – προθεσμίες
3) Αναστολές πλειστηριασμών
4) Αιτήσεις προσωρινών διαταγών (όχι υπερχρεωμένα – όχι κατάθεση δικογράφων ασφ. μέτρων)
5) Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.
6) Καμία κατάθεση δικογράφου , όχι πρακτικά συμβιβασμού , όχι αποδοχές κληρονομίας .
7) Στα ασφαλιστικά μέτρα που υπάρχει προσωρινή διαταγή , εκ του νέου αρ. 691Α ΚΠολΔ , το Δικαστήριο δύναται να διατηρήσει την πρ. διαταγή και στην περίπτωση αναβολής . Κατά συνέπεια και στα ασφ. μέτρα που έχει χορηγηθεί πρ. διαταγή δεν παριστάμεθα.

Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές
Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.