ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 Απριλίου 2016


Ενημερωτικό σημείωμα για το επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, μετά και την 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

ο σκοπός του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών είναι να προασπίζεται τα συμφέροντα των μελών του με κάθε νόμιμο μέσο, καθώς και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος από λάθη και αστοχίες, όσον αφορά την εσφαλμένη εφαρμογή της νομοθεσίας, ιδιαίτερα δε όταν άπτεται επιστημονικών και τεχνικών ζητημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4663/1930
2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 769/1972
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1994
4. Τις διατάξεις του Ν. 2916/2001
5. Τα έγγραφα του ΤΕΕ με αρ. πρωτ. 26134/09 της 10.5.2010, 20955 της 27-7-2010 και 11255 της 21-04-2010
6. Το έγγραφο του Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΚΑ ΔΤΕ/β/34285/735 της 24-9-2010.
7. Την με αρ. 451/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 (υποπαράγραφος ΙΓ. 12) και πλέον
9. Την 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

είναι ξεκάθαρο και χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μέχρι την έκδοση των Π.Δ. που προβλέπονται από τον Ν. 4254/2014, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών.

Συνεπώς κάθε πράξη η οποία έχει συντελεστεί με τοπογραφικό διάγραμμα συνταγμένο από μη έχοντα το δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο, θα πρέπει να ανακληθεί αυτοδικαίως με τεράστιες συνέπειες για τον πολίτη.

Σας καλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα επιστολή σε όλα τα μέλη σας, προκειμένου να είναι ενήμεροι για την κείμενη νομοθεσία.

Σας επισυνάπτουμε την απόφαση του ΣτΕ και την γνωμοδότηση του ΝσΚ.

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Καλογιαννάκης                         Παναγιώτης Τουρλάκης