ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

27 Απριλίου 2016


Σχετικά το μέρισμα που πρόκειται να διανεμηθεί τις επόμενες ημέρες από το Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών  , οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής :

Το μέρισμα διανέμεται σύμφωνα με το διανεμητικό λογαριασμό που συστήσαμε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  (τεύχος δεύτερο , αριθμός 2213 , 14.10.2015) και αφορά χρήματα που συγκεντρώθηκαν από το ποσό της ειδικής εισφοράς .

Από τη διανομή μερίσματος αποκλείστηκαν όσοι δικηγόροι γραμμένοι στο Σύλλογο μας ,  κατά την κρίση της επιτροπής διανομής μερίσματος ,  δεν ασκούν ενεργό και πραγματική  δικηγορία , σύμφωνα και με όσα ορίζονται στη σύσταση του διανεμητικού λογαριασμού .

Επίσης αποκλείστηκαν όσοι συνάδελφοι την 30.04.2016 δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από τη μετάθεσή τους στο δικηγορικό σύλλογο Σερρών και προέρχονται από άλλους δικηγορικούς συλλόγους , σύμφωνα και πάλι με όσα ορίζονται στη σύσταση του λογαριασμού .

Για τους νέους συναδέλφους που ενεγράφησαν μετά την 01.07.2015 θα διανεμηθεί κλάσμα , ανάλογα με τους μήνες δικηγορίας τους .

Κατά την κρίση της Επιτροπής δεν συντρέχει λόγος να παρακρατηθεί το ποσό του μερίσματος για την μερική ή ολική εξόφληση δανείων του ΛΕΑΔΣ ,  λόγω των έκτακτων οικονομικών συνθηκών που διανύουμε .

Έκρινε όμως η επιτροπή ότι πρέπει να παρακρατηθεί το ποσό του μερίσματος , για τα χρέη που υπάρχουν στα ταμεία του Συλλόγου , από την έκδοση παραστάσεων .

Οι αποφάσεις της Επιτροπής προσβάλλονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο έγινε η διανομή.

Η Επιτροπή διανομής αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου , τον Αντιπρόεδρο και την Ταμία .

 

Από το Δ.Σ.