ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ν.3869/2010, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4336/2015

27 Ιουνίου 2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι αυτές τις ημέρες αρχίζει στο Ειρηνοδικείο Σερρών ο επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων του Ν. 3869/2010, οι οποίες είχαν αρχικώς προσδιοριστεί να συζητηθούν μετά τις  19.8.2018. Για τον σκοπό αυτό – όπως ο νόμος υποχρεώνει – το Ειρηνοδικείο ανέρτησε τους πίνακες των επαναπροσδιοριζομένων υποθέσεων (ΑΝΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ) που θα περιλαμβάνουν τους αριθμούς των αιτήσεων, τις παλιές ημερομηνίες δικασίμου με τα πινάκια καθώς  και τις νέες ημερομηνίες και τους νέους αριθμούς των υποθέσεων.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, όπως προσέλθουν επειγόντως στην Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Σερρών προκειμένου να παραλάβουν τις γνωστοποιήσεις των πράξεων επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αυτοπρόσωπης κατάθεσης του πρώτου δικογράφου, την έκθεση γνωστοποίησης θα παραλαμβάνει ο διάδικος ή διάδικοι που έκαναν την πρώτη κατάθεση εκτός αν παραστάθηκαν δια δικηγόρου στην συζήτηση της προσωρινής διαταγής.

Παρακάτω παρουσιάζεται το έγγραφο για τη κατάσταση επαναπροσδιορισμού συζήτησης αιτήσεων Ν. 3869/2010, σύμφωνα με τον ν. 4336/2015.

Έγγραφο (doc)