ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

23 Σεπτεμβρίου 2016


Σας κάνουμε γνωστό ότι εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 60241οικ/16-09-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Προκύρηξη διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2016», η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 881/21-09-2016 τ. Γ’) και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΘ6ΝΩ-ΡΟΧ) και στο site του Υπουργείου.

Η Προϊστάμενη του Τμήματος

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΡΥΔΑΚΗ