ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

8 Νοεμβρίου 2016


Προς : κ.κ. Διευθύνοντες

Το Πρωτοδικείο  Σερρών
Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών
Το Ειρηνοδικείο Σερρών και

Τα λοιπά Ειρηνοδικεία περιφέρειας Πρωτοδικείου Σερρών

Θεμα : Έκδοση και προσκομιδή από τους δικηγόρους των προβλεπομένων γραμματίων προκαταβολής.

Από της θέσεως σε ισχύ του Ν. 3919/2011 και της συνεπαγόμενης άρσης των γεωγραφικών περιορισμών ως προς την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, οι Δικηγόροι όλης της χώρας δύνανται ως γνωστόν να παρίστανται και να καταθέτουν δικόγραφα ενώπιον οποιουδήποτε ελληνικού Δικαστηρίου.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Δικηγόρων, ορίζονται στο Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013. Συγκεκριμένα:

Άρθρο 61 [Προκαταβολή εισφορών – κρατήσεων]

  1. Ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων και για την παράστασή του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, ενώπιον δικαστών με την ιδιότητά τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών και γενικά για την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης, το στάδιο της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης ή δικαστικής μεσολάβησης ή της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο εισφορές .
  2. Ο δικηγόρος για την κατάθεση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων, καθώς και για την παράστασή του ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστών και για κάθε στάδιο της δίκης οφείλει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προκαταβολής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η σχετική διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη.
    5. Δικηγόρος που παραβιάζει την υποχρέωση προκαταβολής της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, υποχρεούται να καταβάλει το ποσό που όφειλε να προκαταβάλει και τιμωρείται με πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σε περίπτωση δε υποτροπής και με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης από το δικηγορικό λειτούργημα από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, τα παραπάνω όρια του ύψους του προστίμου μπορούν να αναπροσαρμόζονται. Το ποσό προστίμου και κάθε ποσό που έπρεπε να έχει προκαταβληθεί καταβάλλονται στο ταμείο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.»

Ήδη από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών έχει γίνει ερμηνεία της σχετικής διάταξης , η οποία καταλήγει στο  ότι τα γραμμάτια για παράσταση σε συμβόλαια και σε οποιοδήποτε Δικαστήριο της χώρας, εκδίδονται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Ως οικείος Δικηγορικός Σύλλογος, νοείται ο σύλλογος του οποίου ο δικηγόρος είναι μέλος. Την ερμηνεία αυτή ακολουθούν σήμερα όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι , τα Δικαστήρια της Χώρας , για τις παραστάσεις των δικηγόρων ,  καθώς και το Υπουργείο Οικονομικών , για τον υπολογισμό των κρατήσεων και των εισφορών .

Στα πλαίσια λοιπόν του αυτονοήτου καθήκοντος μας, να διαφυλάξουμε τα μέλη μας από τις σοβαρότατες αυτές διακινδυνεύσεις και κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, φρονούμε ότι, μεταξύ των άλλων, επείγει η επισήμανση στους Γραμματείς των Δικαστηρίων ότι πρέπει να διασφαλίζουν την προσκόμιση του γραμματίου προκαταβολής από τον καταθέτοντα το δικόγραφο δικηγόρο , αλλά και  η υπενθύμιση της υποχρέωσης τους, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 61 παρ. 6 του Ν. 4194/2013, ήτοι : «Οι προϊστάμενοι των γραμματειών όλων των δικαστηρίων υποχρεούνται, επί ποινή πειθαρχικού ελέγχου, να αποστέλλουν στο τέλος κάθε μήνα στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους ονομαστικές καταστάσεις των δικηγόρων που παρέστησαν, χωρίς να προσκομίσουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος γραμμάτιο προκαταβολής, μνημονεύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του διαδίκου για τον οποίο παρέστησαν, τη δικονομική του θέση, την ημερομηνία δικασίμου, το δικαστήριο και το είδος της διαδικασίας».

Για το Δ.Σ.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παναγιώτης Γ. Καρίπογλου             Αλέξανδρος Κ. Παρασκευϊωτης