ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ “ΟΙΚΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ”

10 Απριλίου 2017


Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

(ερμηνεία του όρου «οικείος δικηγορικός σύλλογος» )

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών καλούμενο να αποφανθεί  επί  του  ανακύψαντος ζητήματος εκ του εννοιολογικού προσδιορισμού του νεοπαγούς όρου “οικείος Δικηγορικός Σύλλογος“ (αρ. 61 Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων)) , σε συνάρτηση με τη ιδιότητα του δικηγόρου και δη αυτού του εταίρου ή του συνεργάτη  δικηγορικής εταιρείας, έκανε δεκτά ομόφωνα τα ακόλουθα , τα οποία και θεωρεί ότι πρέπει να κοινοποιηθούν σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους  :

Ο προσδιορισμός της έννοιας “οικείος δικηγορικός σύλλογος “ είναι καθοριστικής σημασίας για την εφαρμογή πληθώρας διατάξεων, συνυφασμένων με την καθημερινότητα της δικηγορίας, σειρά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αλλά και ζητημάτων πειθαρχικού δικαίου.

Ι.          ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Από πλήθος διατάξεων -παρατιθέμενων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), προκύπτει ανενδοίαστα ότι η έννοια του “οικείου“ Δικηγορικού Συλλόγου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Δικηγορικό Σύλλογο του οποίου ο Δικηγόρος  είναι  εγγεγραμμένος.

ΙΙ.         ΤΕΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Σε αντίθεση με τις δικηγορικές εταιρείες, αναφορικά με τις οποίες γίνεται κατά κανόνα χρήση της έκφρασης “ο Δικηγορικός Σύλλογος της έδρας της εταιρείας“, η έννοια “οικείος“ χρησιμοποιείται ανεξαιρέτως για όλο το πλέγμα των σχέσεων του Δικηγόρου με το Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο ανήκει.

Η διασύνδεση των δικηγορικών εταιρειών με το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας τους αφορά σε διοικητικής φύσεως αρμοδιότητες, προφανώς λόγω αφενός της ελλείψεως εμπορικού χαρακτήρα στη δικηγορική δραστηριότητα (άρθρο 3 ΚωδΔικ) και της -εξ αυτής- μη υπαγωγής τους στο ΓΕΜΗ και αφετέρου της δυνατότητας συστάσεως δικηγορικής εταιρείας μεταξύ δικηγόρων διαφορετικών Δικηγορικών Συλλογών (άρθρο 49 ΚωδΔικ).

Αντιθέτως, σκοπός σειράς ρυθμίσεων (ενδεικτικά άρθρα 57 επ, 84 ΚωδΔικ), είναι η θέσπιση υποχρέωσης αφενός αμοιβαίας μέριμνας μεταξύ Δικηγόρου και Δικηγορικού Συλλόγου ,  στον οποίο αυτός ανήκει και αφετέρου κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του ιδίου Συλλόγου.

Η εκ πλαγίου παράβαση των σχετικών διατάξεων αντιστρατεύεται την εκπλήρωση των επιδιωκομένων σκοπών (οικονομική επάρκεια των Δικηγορικών Συλλόγων και των θεσμοθετημένων αλληλοβοηθητικών ταμείων), επιφέροντας κατ` ουσίαν  κατάλυση αυτών.

ΙΙΙ.        ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Εκ των ανωτέρω συνάγεται, χωρίς αμφιβολία, ότι

1. οικείος Δικηγορικός Σύλλογος είναι αυτός του οποίου ο Δικηγόρος είναι μέλος, ανεξαρτήτως της έδρας της δικηγορικής εταιρείας της οποίας είναι εταίρος ή συνεργάτης είτε κατ` αποκοπήν είτε αποκλειστικός, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 48 του ΚωδΔικ και

2. το σχετικό δε γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών δεν μπορεί παρά να είναι εκδόσεως του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίος είναι εγγεγραμμένος ο Δικηγόρος που προβαίνει στην “άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και για την παράσταση του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, ενώπιον δικαστών με την ιδιότητα τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών και γενικά για την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης, το στάδιο της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης ή δικαστικής μεσολάβησης ή της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης δικαστικής διαταγής 

IV. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία θα οδηγούσε στις παρακάτω ανακολουθίες, εγείροντας παράλληλα ζητήματα αναφορικά με:

  1. το παραδεκτό της παραστάσεων των δικηγόρων (άρθρο 61 παρ. 4 ΚωδΔικ),
  2. την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών των Δικηγορικών Συλλόγων (άρθρο 61 παρ. 1 ΚωδΔικ), καθ` όσον θα καθίσταντο υπόχρεοι εκ του ΚωδΔικ Δικηγορικοί Σύλλογοι διαφορετικοί αυτών που εισπράττουν τη θεσμοθετημένη εισφορά του παραρτήματος ΙΙΙ,
  3. τη λειτουργία των ΛΕΑΔ, καθ` όσον θα καθίσταντο υπόχρεοι των παροχών λογαριασμοί άλλων Δικηγορικών Συλλόγων από αυτούς που εισπράττουν τη θεσμοθετημένη εισφορά του παραρτήματος ΙΙΙ,
  4. 4. τη λειτουργία των Διανεμητικών Λογαριασμών του άρθρου 62 ΚωδΔικ, καθ` όσον θα καθίσταντο υπόχρεοι των παροχών διανεμητικοί λογαριασμοί άλλων Δικηγορικών Συλλόγων από αυτούς που εισπράττουν τη θεσμοθετημένη εισφορά του παραρτήματος ΙΙΙ,
  5. τη λειτουργία του ΛΕΔΕ, καθ` όσον θα καθίστατο υπόχρεος, χωρίς να εισπράττει τη θεσμοθετημένη εισφορά του παραρτήματος ΙΙΙ του ΚωδΔικ (ΥΑ 61247/2015-συνημμένη),
  6. τη λειτουργία του ΕΛΥΔΣερρών (ειδικός λογαριασμός που τηρείται στον Δ.Σ. Σερρών) , καθ` όσον θα καθίστατο υπόχρεος, χωρίς να εισπράττεται αντίστοιχη εισφορά,
  7. την παραβίαση των άρθρων 3, 6 και 7 του κανονισμού του ΛΕΑΔΣ Σερρών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)
  8. την παραβίαση των άρθρων 2 επ. της υπ` αρ. 68701/5-10-2015 ΥΑ περί Σύστασης Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3),
  9. την παραβίαση των άρθρων 4-14 του κανονισμού του ΛΕΔΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4)

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Γ. Καρίπογλου                                 Αλέξανδρος Κ. Παρασκευιώτης