ΕΙΡ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 70/2017 – ΠΡΟΣΗΚOΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

27 Ιουνίου 2017


ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

70/2017 ΕΙΡ ΡΕΘΥΜ ( 699322)

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικηγόροι. Παραβίαση των διατάξεων των ά.61 παρ.4 και άρ.48 παρ.4 του Κώδικα Δικηγόρων. Μη έκδοση γραμματίου κατάθεσης δικογράφου με επίκληση «εντολής χειρισμού της υπόθεσης» μεταξύ δικηγόρων στα πλαίσια συμφωνητικού συνεργασίας τους. Η εντολή χειρισμού της υπόθεσης δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικηγόρου. Συνεπώς, θεωρείται μη αναγκαία η έκδοση γραμματίου κατάθεσης από το δικηγόρο που δεν καταθέτει το δικόγραφο, ενώ είναι αναγκαία η έκδοση γραμματίου από τον καταθέτοντα, αφού πρόκειται για γραμμάτιο κατάθεσης δικογράφου. Απόρριψη της αίτησης ως τυπικά απαράδεκτης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 70/2017 Αρ. έκθεσης κατάθεσης 20/14-02-2017 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Δέσποινα – Βαρβάρα Αλιφιεράκη, Ειρηνοδίκη Ρέθυμνου, και τη γραμματέα Δέσποινα – Μαρία Φουρφουλάκη,

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 27-03-2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……. ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο “…….BANK” ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………. ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ……. αρ…. με ΑΦΜ…………. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Νικολάου Τσικνάκη.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ; 1. Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…………………..», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός ……. αρ….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία ήταν απούσα και δεν παραστάθηκε 2……………………., κατοίκου Ρεθύμνου, οδός………………. ΑΦΜ………………../ Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου και 3. ……………………….., κατοίκου Ρεθύμνου, οδός …… ……… με Α.Φ.Μ. …………………ΔΟΥ Ρεθύμνου, εκ των οποίων η δεύτερη παραστάθηκε μετά και η τρίτη δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Ευάγγελου Μουνδριανάκη.

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 25-01-2017 αίτησή της κατά των καθ` ων, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 20/14-02-2017 προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρετα στην αρχή της παρούσας, οπότε η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού εκθέματος και συζητήθηκε.

Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δημόσιας συνεδριάσης και στα σημειώματα που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ MEΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την με αριθμό 8301Α`/03-03-2017 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμέλήτριας στό Εφετείο Αθηνών ……………., προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς εμφάνιση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην πρώτη των καθ` ων η αίτηση. Ωστόσο, η τελευταία δεν εμφανίστηκε στην παρούσα δικάσιμο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου εκθέματος και συνεπώς πρέπει να δικάστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρ. 699 και 696 παρ. 1 ΚΠολΔ), γιατί στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, όπου ισχύει το ανακριτικό σύστημα, το δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σχηματισμό της κρίσης του (άρ. 691 παρ. 1 και 107 ΚΠολΔ) και δεν υπάρχει θεσμός ερημοδικίας με έννομες συνέπειες από την απουσία κάποιου διαδίκου (βλ. σχετ. Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. 1985, παρ. 11, σελ. 50, ΜΠρΧαλκ 16/2008 Δ 2008/388, ΜΠρΑγριν 66/1991 ΕλλΔνη 32/840, ΜΠρΑθ 10405/1987 ΕλλΔνη 29/961. ΕιρΠολυκ 17/1987 Αρμ 1988/894).

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) «Δικηγόροι μπορούν να απασχολούνται από άλλους δικηγόρους ή από δικηγορικές εταιρείες για ορισμένη ή ορισμένες υποθέσεις ή αποκλειστικό (άρ. 48 παρ. 1 εδ. α` ΚωδΔικ). Όταν η συνεργασία του δικηγόρου με άλλο δικηγόρο ή με δικηγορική εταιρεία είναι αποκλειστική, η σχετική συμφωνία είναι έγγραφη και πρέπει να κατατεθεί μέσα σε τρεις μήνες από την υπογραφή της στο Δικηγορικό Σύλλογο του δικηγόρου που απασχολείται ή στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της εταιρείας. Διαφορετικά η ρύθμιση της σχέσης δεν υπάγεται στο παρόν άρθρο (άρ. 48 παρ. 2 ΚωδΔικ). Η έγγραφη συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον α) τη διάρκεια της συνεργασίας, β) τη συμφωνούμενη αμοιβή, γ) τον τρόπο καταβολής της αμοιβής και δ) τον τρόπο λύσης της συνεργασίας και την οφειλόμενη αποζημίωση (άρ. 48 παρ. 3 ΚωδΔικ). Τέλος, η εντολή χειρισμού υπόθεσης στο πλαίσιο της ρύθμισης της παρ. 1 λογίζεται ότι έχει δοθεί στον εντολέα δικηγόρο ή στην εντολέα δικηγορική εταιρεία (άρ.48 παρ. 4 ΚωδΔικ). Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται η συνεργασία μεταξύ Δικηγόρων και μεταξύ Δικηγόρων και Δικηγορικών Εταιρειών και στις ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται και τα των αμοιβών των Δικηγόρων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Δικηγόρων ή μεταξύ Δικηγόρων και Δικηγορικών Εταιρειών έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις που με τη χρήση του όρου «χειρισμός της υπόθεσης» παρά το νόμο επιχειρείται α) η έκδοση γραμματίου προκαταβολής εισφορών επ’ ονόματι του μη παριστάμενου κατά τη διαδικαστική πράξη εντολέα δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας, β) η μη έκδοση γραμματίου από τον υπόχρεο κατά νόμο παριστάμενο δικηγόρο, γ) το γραμμάτιο να εκδίδεται από το Δικηγορικό Σύλλογο του εντολέα και μη παριστάμενου δικηγόρου και όχι από το σύλλογο του διενεργούντα τη διαδικαστική πράξη δικηγόρου και δ) η έκδοση γραμματίου κατάθεσης από το μη καταθέτοντα δικηγόρο, αλλά από τον εντολέα δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία.

Σύμφωνα, όμως, με την παρ. 4 του άρθρου 48 ΚωδΔικ η φράση «εντολή χειρισμού της υπόθεσης» αφορά προφανώς τον εντολέα (πελάτη) και τον αρχικά εντολοδόχο δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία που στη συνέχεια καθίστανται εντολείς του συνεργαζόμενου δικηγόρου. Η παρ. 4 του άρθρου 48 ΚωδΔικ δεν μπορεί να παρερμηνευτεί και δεν επηρεάζει τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων όσον αφορά τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δικηγόρου. Συνεπώς, και σε σχέση με τη διαδικαστική πράξη της κατάθεσης, θεωρείται μη αναγκαία η έκδοση γραμματίου κατάθεσης από το δικηγόρο που δεν καταθέτει το δικόγραφο, ενώ είναι αναγκαία η έκδοση γραμματίου από τον καταθέτοντα, αφού πρόκειται για γραμμάτιο κατάθεσης δικογράφου, διαφορετικό η διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη κατ` άρθρο 61 παρ. 4 ν. 4194/2013.

Στην προκειμένη περίπτωση, η υπό κρίση αίτηση ανατροπής κατάσχεσης δεν έχει ασκηθεί νομότυπα ενώπιον αυτού του δικαστηρίου. Και τούτο διότι από το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών που συνοδεύει την κατάθεση της αίτησης ανατροπής κατάσχεσης προκύπτει ότι ο κ. ………..του ……….. κατέθεσε για λογαριασμό της δικηγόρου κας …. …………., το ποσό που σναφέρεται σε αυτό (γραμμάτιο) προκειμένου η τελευταία να καταθέσει την υπό κρίση αίτηση, Ωστόσο, η αίτηση έχει κατατεθεί από τον κ. …………, ενώ το γράμματιο κατάθεσης αφορά διαδικαστική πράξη (κατάθεση δικογράφου) την οποία θα διενεργούσε η κα ………….. Συνεπώς, ο κ. …………… καταθέσας την αίτηση, δεν έχει προκαταβάλει τις εισφορές και τα ένσημα που απαιτούνται κατ` άρθρο 8 παρ. 4 του ΚωδΔικ και συνακόλουθα η διαδικαστική πράξη στην οποία προέβη είναι απαράδεκτη. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί η σχετική αίτηση ως απαράδεκτη κατά παραδοχή του σχετικού ισχυρισμού των παρόντων καθ’ ων. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα υπέρ των καθ` ων δεν επιδικάζονται ελλείψει σχετικού αιτήματός τους (άρ. 106, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης των καθ’ ων και με παρόντες τις λοιπές διαδίκους.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την παρούσα αίτηση.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Ρέθυμνο, στις 06-06-2017, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση του δικαστηρίου τούτου, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δέσποινα – Βαρβάρα Αλιφιεράκη Δέσποινα – Μαρία Φουρφουλάκη