ΑΓΓΕΛΙΑ

4 Ιουλίου 2017


Ζητείται Δικηγόρος ως εξωτερικός συνεργάτης σε ετερόρρυθμη εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο των Προμηθειών του Δημοσίου, για την προετοιμασία των φακέλων συμμετοχής στους σχετικούς Διαγωνισμούς.

Για λεπτομέρειες, περαιτέρω πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο email της εταιρίας: dynamichellas@gmail.com