ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

3 Αυγούστου 2017


Έγγραφο ΠΟΛ 1124 (pdf)

Έγγραφο ΦΕΚ 2426 (pdf)

Έγγραφο ΦΕΚ 62 (pdf)

Έγγραφο 01-08-2017(10) (pdf)

Έγγραφο Ν.4472.17 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ (pdf)