ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

20 Σεπτεμβρίου 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στην κλήρωση του Ιανουάριου 2018 εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών του άρθρου 16 του ν. 4182/2013.

ΣΧΕΤ.: Την αριθμ. Δ.Κ.Π.Γ. 0019782/5-12-2016 (ΑΔΑ:Ψ1 ΨΛΗ-ΔΕΑ) Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών.

Παρακαλείσθε να κοινοποιήσετε την παρούσα πρόσκληση προς όλα τα μέλη των συλλόγων σας προκειμένου να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι με συμπληρωμένη την αίτηση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπ. Οικ. (www.minfin.gr) ή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Πειραιώς & Κολωνού 2 Τ.Κ 10437 ΑΘΗΝΑ με καταληκτική ημερομηνία την 31-10-2017 προκειμένου να καταρτισθεί το Μητρώο του άρθρου 16 του ν.4182/2013.

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. Ο Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών α.α.
Βασιλική Δημητριάδου