ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

18 Μαΐου 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθμός Πράξης 132/2020

Ο Αναπληρών Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Σερρών, Δημήτριος Δημητριάδης, Ειρηνοδίκης αφού έλαβε υπόψη:

 • Το άρθρο τέταρτο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.30340/15-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής
  Άμυνας – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών (ΦΕΚ 1857 Β’/15-5-2020) για «Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινήςαναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 16-5-2020 έως και 31-5-2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16-5-2020 έως και 1-6-2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2-6-2020»,
 • του Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86Α /25-4-2020) «Κύρωση της από 30-3-2020 ΠΝΠ Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού COVIT 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις(Α’75) και άλλες διατάξεις»,
 • τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. α’ υποπερ. δδ’ του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών», σε συνδυασμό με την παρ. 4 εδ. τελευταίο του άρθρου τέταρτου της προαναφερόμενης υπό στοιχείο (1) ΚΥΑ,
 • τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Σερρών και
 • τους προφανείς κινδύνους που εγκυμονεί πλέον για όλους η προσωπική επαφή και το γεγονός ότι στους χώρους του Ειρηνοδικείου Σερρών, υπό κανονικές συνθήκες, παρατηρείται καθημερινά μεγάλος συνωστισμός πολιτών, δεδομένης και της στενότητας αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:

 1. Δίκες στο Ειρηνοδικείο Σερρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τέταρτο παρ. 1 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ. 30340/15-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών (ΦΕΚ 1857 ΒΊ 15-5-2020).
 2. Διενέργεια Ενόρκων βεβαιώσεων, πλην των επειγουσών, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας και μετά από σχετικό τηλεφωνικό ραντεβού.
 3. Κατάθεση δηλώσεων τρίτου.
 4. Κατάθεση ενδίκων μέσων.
 5. Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού / βεβαίωσης κλπ, πλην επειγουσών περιπτώσεων οι οποίες θα κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση με αυτόν και στη συνέχεια αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών στο mail ή στο φαξ της υπηρεσίας.
 6. Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.
 7. Για κάθε επείγουσα περίπτωση θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

(Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο τέταρτο παρ. 2 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.30340/15-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών (ΦΕΚ 1857 Β’/15-5-2020):

 1. Δημοσίευση αποφάσεων.
 2. Η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Επίσης, θα χορηγείται οίκοθεν παράταση των προσωρινών διαταγών, που έχουν ήδη χορηγηθεί με ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ματαιώνεται, από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας της ημέρας της ματαίωσης, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης, χωρίς ακρόαση των διαδίκων.
 3. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγραφή συναινετικής προσημείωσης υποθήκης ή εξάλειψης ή μεταρρύθμισης ή ανάκλησης αυτής
 4. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγραφή, εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης κατ’ αντιδικία, εγγυοδοσία, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 Κ.Πολ.Δ., Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738 Α Κ.Πολ.Δ. και οι ανακλήσεις αυτών και οι σχετικές με αυτές διαφορές του 702 Κ.Πολ.Δ.
 5. α) Διενέργεια αποποιήσεων μετά από σχετικό τηλεφωνικό ραντεβού και β) Κατάθεση δηλώσεων αποδοχών κληρονομιάς κάθε Τρίτη και Πέμπτη (μέχρι 10 δηλώσεις) μετά από σχετικό τηλεφωνικό  ραντεβού.
 6. Οι καταθέσεις δικογράφων, από την Τρίτη 19-5-2020 θα γίνονται και με φυσική παρουσία (εκτός των κλήσεων επαναφοράς προς συζήτηση υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το διάστημα της αναστολής), σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις που θα εκδοθούν και τις υποδείξεις της Γραμματείας.
 7. Καταθέσεις αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, απόδοσης της χρήσης μισθίου, αιτήσεων για έκδοση κληρονομητηρίου και αναγνώριση σωματείων δε θα γίνονται μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης.

(Γ) Σας ενημερώνουμε ότι:

 1. Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση εντός του ως άνω διαστήματος της αναστολής και ματαιώνονται, λόγω αναστολής των δικαστηρίων, θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με τρόπο που θα διευκρινισθεί σε νεότερη ανακοίνωσή μας, μετά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, πλην των υποθέσεων της Νέας Τακτικής διαδικασίας οι οποίες θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο από τον Διεθύνοντα το Ειρηνοδικείο.
 2. Οι προθεσμίες για κατάθεση προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης στη «νέα» τακτική αναστέλλονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.
 3. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια θα γίνεται από την Τρίτη 19-5-2020, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Γραμματείας και κατόπιν σχετικού τηλεφωνικού ραντεβού.
 4. Η έκδοση απογράφων θα γίνεται κατόπιν σχετικού τηλεφωνικού ραντεβού.
 5. Θα γίνεται η επικύρωση αντιγράφων αποφάσεων και η παράδοση σχετικών.
 6. Οι καταθέσεις αιτήσεων για κήρυξη κυρίας ιδιόγραφης διαθήκης και η κατάθεση κλήσεων ματαιωθεισών αιτήσεων για κήρυξη κυρίας, δε θα εκτελούνται μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης.
 7. Επίσης, από την Τρίτη 19/5/2020 θα γίνεται και κατάθεση δημόσιων διαθηκών από συμβολαιογράφους προς δημοσίευση, προκειμένου να γίνει η προεργασία και να ταξινομηθούν προς δημοσίευση μετά τη λήξη της αναστολής των δικών.

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων εξαιρεθεισών περιπτώσεων και μετά από προηγηθείσα τηλεφωνική επικοινωνία.

Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Σερρών επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία [παρ. 4 του άρθρου τέταρτου της υπό στοιχείο (1) ΚΥΑ], πλην: α) των δικαιούμενων αδείας ειδικού σκοπού (του άρθρου 5 παρ. 1 της υπό στοιχείο (11) ΠΝΠ όπως εξειδικεύονται στο κεφ. Α παρ. 4 της υπό στοιχείο (10) εγκυκλίου και στο κεφ. Δ της υπό στοιχείο (6) εγκυκλίου, β) των δικαιούμενων
αναρρωτικής αδείας ειδικού σκοπού (κεφ. Γ της υπό στοιχείο (6) εγκυκλίου), γ) των χαρακτηρισμένων ως ευπαθών / ομάδων αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο εικοστό πέμπτο της υπό στοιχείο (9) ΠΝΠ και με τα αναφερόμενα στις υπό στοιχεία (2), (7), (8) και (12) προαναφερόμενες εγκυκλίους.

Επιπρόσθετα όλοι οι εισερχόμενοι στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, ήτοι:

 • Να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό.
 • Να τηρούν τη νόμιμη απόσταση μεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5 μ.).
 • Να εισέρχονται ένας – ένας στους χώρους των γραφείων του Ειρηνοδικείου και
  όχι περισσότερα του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. στους κοινόχρηστους χώρους αυτού.

Ο Αναπληρών Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Σερρών

Δημήτριος Δημητριάδης

Ειρηνοδίκης