ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

20 Μαΐου 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΑΞΗ  36 /2020

ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΕΝΗΣ  ΤΣΕΡΟΥΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

Έχοντας  υπόψη:

1) Το άρθρο 17 παρ.2 του Ν. 4684/2020, στο οποίο προβλέπεται ότι η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημειώσεως υποθήκης γίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, ήτοι με συζήτηση, που διεξάγεται εγγράφως και τους διαδίκους να παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 242 του Κ.Πολ.Δ..

2) Το άρθρο Τέταρτο της με αριθ. πρωτ. Δ1α7ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών (ΦΕΚ Β/1857/15-5-2020), με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16 Μαίου 2020 έως και 31 Μαΐου 2020,

3) Τις υπηρεσιακές ανάγκες, ως και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Σερρών με δεδομένο την επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των γραμματειών του Δικαστηρίου και της διατήρησης της αναστολής των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Αποφασίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 18 Μαΐου 2020 έως και 31 Μαίου 2020:

Α. Δεν θα εκδικαστούν οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση (τακτική διαδικασία, ειδικές διαδικασίες και διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας). Στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, θα εκδικάζονται μόνον υποθέσεις με αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 του Κ.ΠολΔ. (πδ 503/1985), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738 Α’ Κ.Πολ.Δ., οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 του Κ.Πολ.Δ.

Β. Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, που δεν εκδικάσθηκαν, θα παρατείνονται οίκοθεν, με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας εκείνης της ημέρας και χωρίς προηγούμενη ακρόαση των διαδίκων. Επίσης, οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί για αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, που δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις και δεν θα εκδικασθούν, θα παρατείνονται οίκοθεν, χωρίς προηγούμενη ακρόαση των διαδίκων, με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας εκείνης της ημέρας, ο οποίος ορίζει την διάρκεια της παρατάσεως των προσωρινών διαταγών. Οι αιτήσεις για την χορήγηση προσωρινών διαταγών και για την ανάκληση τους θα κρίνονται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας, χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Ομοίως, θα κρίνονται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας οι αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος (άρθρο 2 του ν. 3226/2004) μόνο  σε  κατεπείγουσες  πριπτώσεις. Τέλος, η συζήτηση   των   αιτήσεων   για   την   συναινετική   ανάκληση,   εξάλειψη, μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης, θα διεξάγεται ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας εγγράφως κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 του Κ.Πολ.Δ. και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου, με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 του Κ.Πολ.Δ. Κατά τα λοιπά ζητήματα, εφαρμόζεται το άρθρο 17 του Ν. 4684/2020

Γ. Η κατάθεση δικογράφων (τακτικής διαδικασίας, διαδικασίας περιουσιακών διαφορών, ειδικών διαδικασιών και διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας) από 18 Μαίου 2020 έως και τουλάχιστον 31 Μαΐου 2020 θα πραγματοποιείται ως εξής:

I) Τα προς κατάθεση δικόγραφα  θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη σήμανση, να επισυνάπτεται το απαιτούμενο γραμμάτιο για την κατάθεση καθώς και το τυχόν απαιτούμενο παράβολο, τα οποία συνιστάται να έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά. Η παραλαβή των αντιγράφων των δικογράφων θα πραγματοποιείται μετά από 2 εργάσιμες ημέρες από της κατάθεσης αυτών.

Με τον ίδιο τρόπο θα κατατίθενται οι κλήσεις για επανασυζήτηση αγωγής /αίτησης που ματαιώθηκε πριν την 13η/3/2020 καθώς και τα δικόγραφα παραίτησης από το δικόγραφο ή το δικαίωμα.

Δεν θα γίνονται δεκτές κλήσεις για επαναφορά των υποθέσεων που αποσύρθηκαν από 13-3-2020 και εντεύθεν.

II) Επίσης θα κατατίθενται από 18 Μαίου 2020 τα ακόλουθα δικόγραφα:

  • Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και αιτήσεις για την χορήγηση προσωρινών διαταγών και για την ανάκληση τους .
  • Αιτήσεις για την συναινετική ανάκληση, εξάλειψη, μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης και
  • Αιτήσεις για την έκδοση διαταγών πληρωμής.

Δ. Τα Τμήματα πολιτικών γραμματέων εδρών Μονομελούς και Πολυμελούς πολιτικής διαδικασίας δεν θα λειτουργήσουν για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης της νέας τακτικής διαδικασίας (ν. 4335/2015) και την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης παλαιάς τακτικής διαδικασίας λόγω της κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα διατήρησης της αναστολής των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών.

Ε. Ως προς τις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών και την χορήγηση αντιγράφων, θα γίνονται δεκτές, σε  περίπτωση  επείγουσας  ανάγκης, κατόπιν  τηλεφωνικής επικοινωνίας του αιτούντος με την γραμματεία του αρμοδίου τμήματος πιστοποιητικών -διαθηκών -εταιρικών, στον αριθμό κλήσης 2321090223.

Ως προς τα ληφθέντα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε εισέρχεται στο δικαστικό κατάστημα είναι υποχρεωμένος να φέρει προστατευτική μάσκα και να τηρεί το όριο αποστάσεως 1,5 μέτρου τουλάχιστον. Το ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων εντός των αιθουσών και των γραφείων του καταστήματος καθορίζεται σε ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ.

Σέρρες  17η Μαΐου 2020

Η   Πρόεδρος   Πρωτοδικών  Σερρών

Ελένη Τσερούλη