ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

11 Ιουνίου 2020


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (άρθρ. 245 Κ.Π.Δ.) ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ενόψει της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος για τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων, με τον υπ’ αριθ. 4689/2020 Νόμο (Φ.Ε.Κ. Β΄103/27-5-2020) προβλέπεται για τους Δικηγορικούς Συλλόγους επιπλέον κατάσταση συνηγόρων νομικής βοηθείας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πέντε (5) παραστάσεις ως συνήγοροι υπεράσπισης ή παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας, που αφορά στις περιπτώσεις προανάκρισης του άρθρου 245 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και επειγουσών ανακριτικών πράξεων.
Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε να περιληφθείτε στον ανωτέρω κατάλογο παροχής νομικής Βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος να το δηλώσετε έως την Τετάρτη 17/6/2020 στη Γραμματεία του Συλλόγου (Βιβλιοθήκη).