ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ

29 Δεκεμβρίου 2021


Προκήρυξη για τη πλήρωση μίας (1) θέσης για την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στη ΔΕΥΑ Σερρών (doc).