ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 664/2021

12 Ιανουαρίου 2022


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθμός Πράξης: 664/2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

O Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Σερρών, Γεώργιος Τανάγιας, Ειρηνοδίκης, σύμφωνα με

1) Την µε αριθµό Δ1α/ΓΠ.οικ.: 81558 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άµυνας – Παιδείας και Θρησκευµάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας –Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισµού και Αθλητισµού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Υποδοµών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄ 6290/29-12-2021) µε θέµα «έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06.00, έως και τη Δευτέρα, 17Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06.00.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. α΄ υποπερ. δδ΄ του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκμήριο αρμοδιότητας του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Σερρών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06.00, έως και τη Δευτέρα, 17Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06.00, διεξάγονται κανονικά όλες οι διαδικασίες.

Στις ως άνω δίκες, πλην της νέας τακτικής (ν. 4335/2015), θα προηγείται χρονικός καταμερισμός τωνεγγεγραμμένων στο πινάκιο ή το έκθεμα υποθέσεων, ο οποίος θα γνωστοποιείται απότο γραμματέα του δικαστηρίου το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμουεργάσιμη ημέρα με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο Δικηγορικό Σύλλογο,και, στις περιπτώσεις που διάδικος είναι και το Ελληνικό Δημόσιο, και στηνΚεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. Παρακαλούνται πολύ οι κ.κ. πληρεξούσιοι να προσέρχονται στον καθορισμένο για τησυζήτηση της υπόθεσής τους χρόνο με την παρουσία μόνο του μάρτυρα που θαεξετασθεί για να μη δημιουργείται συνωστισμός μέσα και έξω από τις δικαστικέςαίθουσες.Στις ίδιες ως άνω περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα συναινετικήςαναβολής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 4812/2021, με κοινήανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ κατ’απόκλιση της παρ. 2 του άρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη μεσημβρινή ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ειρηνοδικείου Σερρών (eirinodikeioserron@gmail.com). Παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι μαζί μετο σχετικό e-mail να αποστέλλουν και το αντίστοιχο παράβολο αναβολής.Κατά τη συζήτηση των παραπάνω υποθέσεων στα ακροατήρια, θαπροτάσσονται οι υποθέσεις του πινακίου ή του εκθέματος, για τις οποίες τόσο οιπληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων έχουν υποβάλλει κοινή ανέκκλητη δήλωσησυναινετικής αναβολής, χωρίς παράστασή τους στο ακροατήριο, όσο και αυτές για τις οποίες όλοι οι διάδικοι έχουν δηλώσει στην οικεία Γραμματεία του Δικαστηρίου ότιδεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση της υπόθεσής τους μάρτυρα, μέσωμηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας (αρθρ. 105 παρ. 2 και 3 του ν.4812/2021).

Η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική εγγραφή,ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, θα διεξάγεταιενώπιον του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, εγγράφως κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρ. 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι θα παρίστανται με δήλωση κατά τηνπαρ. 2 του άρθρ. 242 ΚΠολΔ (ΚΥΑ 46690, ΦΕΚ Β ́ 4404/23.9.2021).

 Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και η εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου,  κατά την είσοδο στο Δικαστήριο όλα τα φυσικά πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι, υπάλληλοι, πολίτες) οφείλουν να επιδεικνύουν: α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 9 ή β) πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 9 ή γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό Covid-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού Covid-19 (rapid test) εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών πριν την είσοδο, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 9. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν για τους ενηλίκους. Οι ανήλικοι δύνανται να προσκομίζουν εναλλακτικά δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) του τελευταίου εικοσιτετραώρου στην οποία προβαίνει είτε οποιοσδήποτε γονέας ακόμα και μη έχων την επιμέλεια είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του αρθρ. 9. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) που έχει διενεργηθεί εντός 24 ωρών στις εξής περιπτώσεις: α) κατάθεση αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα) με αίτημα προσωρινής διαταγής β) κατάθεση αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής γ) κατάθεση αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής διαταγής δ) Συζήτηση προσωρινής διαταγής ε) κατάθεση και συζήτηση αγωγών άρθρου 22 Ν. 1264/1982. Τα παραπάνω πιστοποιητικά της περίπτωσης α), β) και γ), καθώς και η δήλωση αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) επιδεικνύονται κατά την είσοδο στο Δικαστήριο σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή σε προσωπικό εταιριών φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Υπηρεσίας, οι οποίοι τα σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του αρθρ. 33 του ν. 4816/2021. Εφόσον το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στο Δικαστήριο από χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα παραπάνω πιστοποιητικά ελέγχονται σε έγχαρτη μορφή. Στα πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι και πολίτες) που δεν είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό δε θα επιτρέπεται η είσοδος. Επιπρόσθετα όλοι οι εισερχόμενοι στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας ήτοι: 1) Να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό (υπάρχει διαθέσιμο στους κοινόχρηστους χώρους του Ειρηνοδικείου). 2) Να τηρούν τη νόμιμη απόσταση μεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5 μέτρο). 3) Να εισέρχονται ένας – ένας στους χώρους των γραφείων του Ειρηνοδικείου. 4) Να προσέρχονται στα γραφεία εξυπηρέτησης της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου ένας – ένας και μετά την αποχώρηση αυτού που εξυπηρετείτο πριν από αυτούς, ώστε να μην παρατηρείται συνωστισμός και συγχρωτισμός στο διάδρομο του Ειρηνοδικείου. 5) Το ανώτατο όριο εισερχομένων εντός των αιθουσών του καταστήματος καθορίζεται σε 15 άτομα και πρέπει να τηρείται με επιμέλεια του δικάζοντος σε κάθε ακροατήριο δικαστή.

Για τους δικαστικούς υπαλλήλους και τους λοιπούς εργαζόμενους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ρυθμίζουν την πρόσβαση των μονίμων εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές δομές και ειδικότερα τα οριζόμενα στα άρθρα 3 (περ. Α παρ.1 και 3 περ.Γ) και 22 της υπό στοιχεία Δ1α/Π.οικ.55254/09.09.2021 (Β’4187) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η παρούσα πράξη να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ειρηνοδικείου Σερρών και να κοινοποιηθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών.

Σέρρες 31-12-2021

Ο Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Σερρών

Γεώργιος Τανάγιας

Ειρηνοδίκης