ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

15 Μαΐου 2023


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΡΑΞΗ  141 /2023

Η, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Σερρών
Ευθαλία Λύτρα
Πρόεδρος Πρωτοδικών

Αφού έλαβε υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 7 περ. α΄ υποπερ. αδ΄ του Ν.4938/2022 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» (Α΄109),
  • τη με αριθ.πρωτ.οικ. 22079/2.5.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία κρίνεται ότι ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών στις 21 Μαΐου 2023, πρέπει να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας από την 17η Μαΐου 2023 έως και την 24η Μαΐου 2023,
  • τις υπηρεσιακές ανάγκες, ως και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Σερρών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ότι κατά το χρονικό διάστημα από την 17η.5.2023 έως και την 24η.5.2023 :

Οι ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και δεν θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά την ημερομηνία λήξης της αναστολής, εξαιρείται δε της αναστολής η περίπτωση εκδίκασης των κακουργημάτων σε περιπτώσεις που λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των κατηγορούμενων, όπως τα ανωτέρω ορίζονται στην με αριθ.πρωτ.οικ.22079/2.5.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Δεν θα εκδικαστούν οι πολιτικές υποθέσεις που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση κατά την τακτική και τις ειδικές διαδικασίες, καθώς και κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών.

Θα εκδικάζονται κανονικά οι προσωρινές διαταγές, οι εξαλείψεις και οι αιτήσεις νομικής βοήθειας από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.

Ως προς την λειτουργία της Γραμματείας του Πρωτοδικείου, θα γίνεται κανονικά η κατάθεση των δικογράφων που απευθύνονται ενώπιον του Πολυμελούς και του Μονομελούς Πρωτοδικείου, όπως και των ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων του Πρωτοδικείου, συντασσόμενων των σχετικών εκθέσεων, καθώς και η κατάθεση αιτήσεων διαταγών πληρωμής κ.λπ. και αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, όλα δε τα ανωτέρω κατά τις ημέρες Τέταρτη 17/5/2023, Πέμπτη 18/5/2023 και Τετάρτη 24/5/2023, ενώ θα δημοσιεύονται κανονικά αποφάσεις καθ’ όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Tα ανωτέρω ισχύουν και για τα Ειρηνοδικεία και τα της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών.

 

Σέρρες, 15-5-2023

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Σερρών

 

Ευθαλία Λύτρα

Πρόεδρος Πρωτοδικών