Hello! » Ασφάλιση ΛΕΔΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την επωνυμία

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

(Λ.Ε.Δ.Ε.)

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

(ισχύει από 7-1-2013)
(Σχ. απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών με αριθ. 564/2013)

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
με την επωνυμία
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Άρθρο 1
Επωνυμία – Έδρα
Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε.)» και με έδρα την Αθήνα, οδός Αχαρνών αρ. 29.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του με καταβολή σ’ αυτά:
α/ Ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης, με την επιφύλαξη των διακρίσεων του άρθρου 17 του παρόντος, στην περίπτωση προσωρινής ολικής ανικανότητας προς εργασία από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια ή ατύχημα), ως επίσης στην περίπτωση στράτευσης ή τοκετού.
β/ Εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, όταν τα εν ενεργεία μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία, συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους και με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο άρθρο 18 του παρόντος.
γ/ Εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, όταν τα εν ενεργεία μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. καταστούν ολικά και μόνιμα ανίκανα για την άσκηση του επαγγέλματός τους, παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία, συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους και με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο άρθρο 19 του παρόντος.
δ/ Εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης στους κληρονόμους, σε περίπτωση θανάτου του εν ενεργεία μέλους και με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο άρθρο 19 του παρόντος.
ε/ Μηνιαίας ενίσχυσης όταν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή ανικανότητάς τους, σύμφωνα με τις παρ. β και γ του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3
Σφραγίδα-Σήμα

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. έχει ως σήμα ένα ζυγό και σφραγίδα στρογγυλή που περιμετρικά αναγράφεται η επωνυμία του και στο κέντρο απεικονίζεται ο ζυγός και κάτω από αυτόν αναγράφεται το έτος ίδρυσης (1991). Σε όλα τα έγγραφα του Λ.Ε.Δ.Ε. τίθεται η σφραγίδα του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ– ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 4

Μέλη
1.Μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι όσοι εκάστοτε είναι  εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του.

2.Δικαιούνται επίσης να γίνουν μέλη και:

α/ Οι εν ενεργεία δικηγόροι που είναι μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, (πλην Αθηνών, Πειραιά και Θεσ/νίκης)

β/ Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες που είναι μέλη της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων της χώρας και

γ/ Οι εργαζόμενοι ως υπάλληλοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας  αορίστου χρόνου και πλήρους απασχόλησης στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας που έχουν ενταχθεί στον Λ.Ε.Δ.Ε. (πλην Αθηνών, Πειραιά, Θεσ/κης).

Υπάλληλοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., που έχουν καταστεί μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. με οποιαδήποτε ιδιότητα, μέχρι την ισχύ αυτής της τροποποίησης, διατηρούν την ιδιότητα του  μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι και την  παραίτησή τους.
3.Διαγραφέντες από το Λ.Ε.Δ.Ε. για οποιοδήποτε λόγο, δεν δικαιούνται να καταστούν εκ νέου μέλη του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις:

(α) των μελών εκείνων που διαγράφονται λόγω της παραίτησής τους από το δικηγορικό λειτούργημα για οποιοδήποτε λόγο, τα οποία δικαιούνται να καταστούν εκ νέου μέλη του και με την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα αυτό θα το ασκήσουν εφόσον επανακτήσουν την ιδιότητα του δικηγόρου και σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημέρα διαγραφής τους από τον Λ.Ε.Δ.Ε.
Στην περίπτωση αυτή, τα επανεγγραφόμενα μέλη, θα δικαιούνται την ημερήσια χρηματική ενίσχυση του άρθρου 17 του παρόντος, με την παρέλευση, από την ημέρα επανεγγραφής, ίσου χρόνου με τον χρόνο που διέρρευσε από την ημέρα διαγραφής, μέχρι την ημέρα επανεγγραφής τους στον Λ.Ε.Δ.Ε. και

(β) των μελών εκείνων που διαγράφονται από το Λ.Ε.Δ.Ε., λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, τα οποία δικαιούνται να καταστούν εκ νέου μέλη του για μία μόνο φορά, και με την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα αυτό θα το ασκήσουν σε προθεσμία ενός (1) έτους από την ημέρα αποχώρησης-διαγραφής τους από τον Λ.Ε.Δ.Ε.
Στην περίπτωση αυτή, τα επανεγγραφόμενα μέλη, θα δικαιούνται την ημερήσια χρηματική ενίσχυση του άρθρου 17 του παρόντος, με την παρέλευση ενός (1) έτους, από την ημέρα επανεγγραφής τους.

Στις (α) και (β) περιπτώσεις της παρ. 3 αυτού του άρθρου, κατά την επανεγγραφή των μελών, στον συνολικό χρόνο συμμετοχής τους στον Λ.Ε.Δ.Ε., συνυπολογίζεται και ο χρόνος που είχαν την ιδιότητα του μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., πριν την διαγραφή τους.

Μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που έχουν επανεγγραφεί στα Μητρώα του για οποιοδήποτε λόγο, μέχρι την ισχύ αυτής της τροποποίησης, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι την παραίτησή τους.

Δικηγόροι που τελούν σε αναστολή του λειτουργήματός τους (άρθρο 62.3 Κωδ. Δικ.), με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 3026/1954 και κάθε άλλης σχετικής διάταξης (π.χ. άρθρο 11 παρ.3 Ν.1320/1983, άρθρο 28 του Ν.1366/1983 κλπ), δικαιούνται να εξακολουθούν να είναι μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., εφόσον όμως εμπρόθεσμα εξοφλούν ατομικά όλες τις χρηματικές υποχρεώσεις προς το Λ.Ε.Δ.Ε..

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των χρηματικών υποχρεώσεων, αυτές προσαυξάνονται με τον νόμιμο εξωτραπεζικό δικαιοπρακτικό τόκο υπερημερίας, όπως αυτός ισχύει κατά τον χρόνο της καταβολής.
Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση του Λ.Ε.Δ.Ε., δικαιούται στην διαγραφή των μελών εκείνων που είναι οφειλέτες συνδρομών  (άρθρο 11.1γ του παρόντος).

4.Συνταξιούχοι άλλων κλάδων, οι οποίοι διορίζονται δικηγόροι μετά την συνταξιοδότησή τους, από 12-6-2002 και συνέχεια, δεν δύνανται να καταστούν μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

5.Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όσοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Λ.Ε.Δ.Ε. για την πραγματοποίηση των σκοπών του, ή εκούσιες εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 14.3 του καταστατικού.

6.Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται, επιδέχεται όμως αντιπροσώπευση σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος.
Άρθρο 5
Διαδικασία εγγραφής μελών
1.Δικηγόροι που είναι μέλη Δικηγορικών Συλλόγων που ανήκουν και συμμετέχουν ήδη στο  Λ.Ε.Δ.Ε., για να καταστούν μέλη υποβάλλουν ατομική αίτηση περί  εγγραφής δια του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου τους.

2.Δικηγόροι που είναι μέλη Δικηγορικών Συλλόγων, που δεν συμμετέχουν στο Λ.Ε.Δ.Ε., καθίστανται μέλη εφόσον  υποβάλλουν σχετική ατομική αίτηση περί εγγραφής τους στο Λ.Ε.Δ.Ε., δια του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου τους.

3.Υποθηκοφύλακες που ανήκουν στην Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, εφόσον επιθυμούν να καταστούν μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., υποβάλλουν ατομική αίτηση περί εγγραφής τους δια της Ενώσεως Υποθηκοφυλάκων.

4.Οι υπάλληλοι των Δικηγορικών Συλλόγων που συμμετέχουν στο Λ.Ε.Δ.Ε., εφόσον επιθυμούν την εγγραφή τους σ’ αυτό, υποβάλλουν ατομική αίτηση εγγραφής τους δια του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

5.Αρμόδιο όργανο για την αποδοχή της εγγραφής μέλους στο Λ.Ε.Δ.Ε. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, που υποχρεούται να αποφασίσει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης το αργότερο μέχρι την δεύτερη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση.

6.Ως ημέρα κτήσης της ιδιότητας του μέλους θεωρείται η ημέρα της καταχώρησης της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου στο πρωτόκολλο του Λ.Ε.Δ.Ε., ανεξάρτητα από τον χρόνο αποδοχής της αίτησης.

7.Η υποβολή της αίτησης εγγραφής του μέλους στο Λ.Ε.Δ.Ε., συνεπάγεται την πλήρη, οριστική και ανεπιφύλακτη γνώση και αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και των Κανονισμών του Σωματείου εκ μέρους του υποψήφιου μέλους.

8.Κανονισμός ορίζει το περιεχόμενο της αίτησης-δήλωσης εγγραφής στο Λ.Ε.Δ.Ε. και τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με αυτήν.

 

Άρθρο 6
Απόρριψη αίτησης εγγραφής

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απορρίψει την αίτηση εφόσον συντρέχει απαγορευτικός λόγος του καταστατικού ή άλλος σπουδαίος λόγος για την μη αποδοχή της αίτησης.

2.Κατά της απορριπτικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την νόμιμη επίδοση της απόφασης.
Η προσφυγή κατατίθεται στο Λ.Ε.Δ.Ε. ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, θεωρείται δε ότι ασκήθηκε την ημερομηνία καταχώρησής της στο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του Λ.Ε.Δ.Ε. ή την ημερομηνία αποστολής της συστημένης επιστολής.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο εισάγει την προσφυγή για συζήτηση και λήψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση στην πρώτη, μετά την άσκηση της προσφυγής συνεδρίασή της, κοινοποιεί δε στον ενδιαφερόμενο πρόσκληση για να παραστεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να εκθέσει τις απόψεις του γραφτά ή προφορικά. Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αναβάλει μία φορά τη λήψη απόφασης επί της προσφυγής αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

4.Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.

 

Άρθρο 7
Δικαιώματα των μελών
Όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. έχουν ίσα δικαιώματα, απολαμβάνουν δε γενικά εξίσου όλες τις ωφέλειες που τους παρέχει η ιδιότητα του μέλους, με βάση πάντα το καλώς εννοούμενο συμφέρον του Λ.Ε.Δ.Ε.
Σε ό,τι αφορά την ημερήσια χρηματική ενίσχυση, ισχύουν όσα αναγράφονται στο άρθρο 17 του παρόντος.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των μελών
1.Όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. έχουν τις  υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό, τον Κανονισμό λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.

2.Ειδικότερα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. υποχρεούνται:
α/ Να μην ενεργούν, με οποιοδήποτε τρόπο, αντίθετα προς τους σκοπούς του Λ.Ε.Δ.Ε.
β/ Να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του Κανονισμού λειτουργίας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε. και τους νόμους γενικά, που έχουν σχέση με τη λειτουργία και τη δραστηριότητα του Λ.Ε.Δ.Ε.

γ/ Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Λ.Ε.Δ.Ε.

δ/ Να παρέχουν κάθε πληροφορία και κάθε στοιχείο που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και του Κανονισμού λειτουργίας του Λ.Ε.Δ.Ε.

ε/ Να υποβάλλουν ειλικρινείς αιτήσεις και δηλώσεις, με φειδώ και αντικειμενικότητα, για τη διάρκεια της ανικανότητάς τους προς εργασία και για τη λήψη των δικαιούμενων από το Λ.Ε.Δ.Ε. ενισχύσεων.

στ/ Να γνωστοποιούν εγγράφως κάθε φορά την οποιαδήποτε προσωπική μεταβολή, που συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε. και της παροχής των χορηγούμενων ενισχύσεων.

3.Με τις ίδιες υποχρεώσεις βαρύνονται και όσα μέλη απωλέσουν την ιδιότητά τους λόγω συνταξιοδοτήσεώς τους συνεπεία γήρατος ή ανικανότητας, καθ’ όλη την διάρκεια που χορηγείται σ’ αυτά η μηνιαία χρηματική ενίσχυση του άρθρου 20 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΑΠΟΒΟΛΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 9
Αποχώρηση μελών

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τον Λ.Ε.Δ.Ε. με ρητή έγγραφη και χωρίς αίρεση δήλωσή του που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και ισχύει από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο του Λ.Ε.Δ.Ε..
Απόφαση περί αποδοχής της αποχώρησης δεν απαιτείται.

Άρθρο 10

Απώλεια της ιδιότητος του μέλους

Οποιοδήποτε μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε. απωλέσει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο Λ.Ε.Δ.Ε., παύει αυτοδίκαια να είναι μέλος του από το χρόνο της απώλειας των προϋποθέσεων αυτών. Έτσι παύουν να είναι μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. ιδίως οι συνταξιοδοτούμενοι για οποιοδήποτε λόγο, όσοι μεταβάλλουν επάγγελμα ή εργασία, όσοι αποβάλλουν για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητά τους κλπ. Η απόφαση του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. που εκδίδεται στη συνέχεια έχει απλά διαπιστωτικό χαρακτήρα.
Άρθρο 11
Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές

1.Πειθαρχικά παραπτώματα που συνεπάγονται την πειθαρχική δίωξη του μέλους και την επιβολή ποινής είναι:
α/ Η υπαίτια παράβαση του καταστατικού, των κανονισμών λειτουργίας του Λ.Ε.Δ.Ε., και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης.
β/ Η  καθ’ υποτροπή υποβολή ανειλικρινούς αιτήσεως και δηλώσεως προς την διοίκηση του Λ.Ε.Δ.Ε., που συνεπάγεται υπέρ αυτού μη δικαιούμενες οικονομικές ενισχύσεις.
γ/ Η υπαίτια καθυστέρηση τριών (3) συνεχόμενων τετραμηνιαίων δόσεων των τακτικών εισφορών και
δ/ Η ύπαρξη σπουδαίου λόγου .
Σπουδαίο λόγο συνιστούν τα περιστατικά που με αντικειμενική κρίση και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, καθιστούν ασυμβίβαστη την ιδιότητα του μέλους με την συμπεριφορά που επέδειξε.

2.Για  όλα τα πειθαρχικά παραπτώματα με τις ενδείξεις α, β και γ αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο, ενώ για το πειθαρχικό παράπτωμα του σπουδαίου λόγου που συνιστά αιτία διαγραφής του μέλους, κατόπιν εμπεριστατωμένης εισήγησης του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με την διαδικασία των επόμενων διατάξεων των παραγράφων 4, 5 και 6, αποφασίζει η γενική συνέλευση.
Ειδική μνεία γίνεται ότι για την επιβολή ποινής, λόγω υπάρξεως σπουδαίου λόγου, που δεν συνιστά αιτία διαγραφής του μέλους, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.Πειθαρχικές ποινές που μπορεί να επιβληθούν στα μέλη είναι: η επίπληξη, το χρηματικό πρόστιμο από 100,00 μέχρι 1.000,00 ευρώ, η διακοπή των οικονομικών ενισχύσεων μέχρι δύο έτη, η προσωρινή αποβολή μέχρι ένα (1) έτος ή η οριστική αποβολή.

4.Μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί την πειθαρχική δίωξη για την περίπτωση αποβολής μέλους για σπουδαίο λόγο και παραπέμπει την υπόθεση στην Γενική Συνέλευση με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από προηγούμενη ακρόαση του υπό αποβολή μέλους.
Για τούτο επιδίδει νομίμως σ’ αυτό πρόσκληση σε απολογία για το παράπτωμα που το βαρύνει.
Η επίδοση της πρόσκλησης πρέπει να γίνεται πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
Το μέλος απολογείται γραπτά ή προφορικά, αν όμως δεν απολογηθεί καίτοι κλήθηκε προς τούτο, η απόφαση εκδίδεται ερήμην του.

5.Ακολούθως το διοικητικό συμβούλιο εισάγει την απόφασή του για συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποβολής στην πρώτη Γενική Συνέλευση και νομίμως επιδίδει στο διωκόμενο μέλος, αφενός την απόφασή του και αφετέρου πρόσκληση παράστασης στη  συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις  του γραπτά ή προφορικά.
Η απόφαση νομίμως επιδίδεται δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

6.Κατά των πειθαρχικών αποφάσεων τόσο του διοικητικού συμβουλίου όσο και της Γενικής Συνέλευσης, το ενδιαφερόμενο μέλος έχει δικαίωμα προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια.

 

Άρθρο 12
Πειθαρχική διαδικασία

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. κινεί την πειθαρχική διαδικασία και διεξάγει τις ανακρίσεις για την εξακρίβωση του παραπτώματος είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από σχετική αίτηση άλλου μέλους.

2.Επί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την πειθαρχική εξουσία ασκεί η γενική συνέλευση. Ενώπιόν της θα φέρει το θέμα το διοικητικό συμβούλιο, εάν και εφόσον διαπιστώσει την ύπαρξη πειθαρχικού αδικήματος.
Αν ο πειθαρχικός έλεγχος, αφορά ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο, ή την πλειοψηφία αυτού, τότε διορίζεται προσωρινή διοίκηση (άρθρο 69 Α.Κ.), η οποία θα συγκαλέσει την γενική συνέλευση για να αποφασίσει αν θα ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος επί των τακτικών μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αν η γενική συνέλευση αποφασίσει να κινηθεί πειθαρχικός έλεγχος κατά του Διοικητικού Συμβουλίου, στην ίδια συνεδρίαση διορίζεται πενταμελής επιτροπή για την διεξαγωγή των σχετικών ανακρίσεων, οπότε μετά την περάτωσή τους συνέρχεται εκ νέου η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά με την όλη διένεξη και την επιβολή, ενδεχομένως, πειθαρχικής ποινής.

3.Η ανάκριση σε κάθε περίπτωση περατώνεται μετά την εξέταση ενδεχομένως μαρτύρων και με την απολογία του εγκαλούμενου. Προς τούτο κοινοποιείται προς τον εγκαλούμενο έγγραφη πρόσκληση να απολογηθεί ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου ή της πενταμελούς επιτροπής, είτε έγγραφα είτε προφορικά ή με αμφότερους τους τρόπους, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
Μέσα στην προθεσμία αυτή ο εγκαλούμενος δικαιούται να λάβει γνώση όλου του φακέλου της πειθαρχικής διαδικασίας.

4.Μετά την απολογία του εγκαλούμενου το Διοικητικό Συμβούλιο ή η γενική συνέλευση (ανάλογα με την δικαιοδοσία κατά περίπτωση) απαλλάσσει αυτόν ή επιβάλλει την κατά την κρίση του πειθαρχική ποινή.

5.Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαλούμενο και από την κοινοποίηση άρχονται οι συνέπειές της.

6.Νόμος ορίζει τα δικαιώματα του μέλους που τιμωρήθηκε με την ποινή της αποβολής (άρθρο 88 παρ. 2 Α.Κ.)

Άρθρο 13
Αποτελέσματα αποχώρησης και αποβολής

1.Τα μέλη που αποχωρούν από το Λ.Ε.Δ.Ε. ή απόλλυνται την ιδιότητά τους ή αποβάλλονται από το Λ.Ε.Δ.Ε. και διαγράφονται από αυτόν, δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Λ.Ε.Δ.Ε., ούτε και δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή των συνδρομών ή των άλλων πόρων που κατέβαλαν στο Λ.Ε.Δ.Ε., για την καταβολή δε της συνδρομής τους και για τις λοιπές υποχρεώσεις τους ευθύνονται μέχρι την ημέρα της διαγραφής τους.

2.Όλα τα μέλη δηλώνουν ότι με την εγγραφή τους στο Λ.Ε.Δ.Ε. παραιτούνται οποιουδήποτε τυχόν δικαιώματός τους για επιστροφή των συνδρομών που έχουν καταβάλει στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι την αποχώρησή τους ή αποβολής ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., έστω και αν αυτό στηρίζεται στις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 14
Τακτικοί και έκτακτοι πόροι
1.Οι πόροι του Λ.Ε.Δ.Ε. διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

2.Τακτικοί πόροι είναι:
α/ Η εφάπαξ συνδρομή εγγραφής κάθε μέλους που εντάσσεται στο Λ.Ε.Δ.Ε.,

β/ Η μηνιαία τακτική συνδρομή κάθε μέλους.
Ειδικά για τους υπαλλήλους-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., η μηνιαία τακτική συνδρομή μειώνεται κάθε φορά, με το ποσοστό συμμετοχής της δαπάνης για ασθένεια, στο σύνολο των ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε. που ίσχυε κατά το προηγούμενο έτος, επειδή στους υπαλλήλους-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., δεν χορηγείται η ημερήσια χρηματική ενίσχυση για ασθένεια.
Το ακριβές ποσό της μείωσης της συνδρομής, ορίζεται ανά έτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε.

γ/ Κάθε πρόσοδος της περιουσίας του Λ.Ε.Δ.Ε.

δ/ Κάθε άλλος πόρος που θεσπίζει η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε.

3.Έκτακτοι πόροι είναι οι τυχόν εκούσιες εισφορές των μελών ή τρίτων, ως επίσης και κάθε άλλη πρόσοδος που δεν περιλαμβάνεται στην προηγούμενη παράγραφο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες, ως και κάθε υπέρ των σκοπών του Λ.Ε.Δ.Ε., εκ μέρους του Κράτους ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπών ή αλλοδαπών ή ιδιωτών, επιχορήγηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση.

4.Οι πόροι των περιπτώσεων (α)και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εισπράττονται από το Λ.Ε.Δ.Ε. ως εξής:
α/ για τους δικηγόρους-μέλη, από τους Δικηγορικούς Συλλόγους που συμμετέχουν στο Λ.Ε.Δ.Ε. Οι Σύλλογοι δικαιωματικά παρακρατούν από τα μέλη τους ανάλογα χρηματικά ποσά από τα Ταμεία Συνεργασίας ή από διανεμητικούς λογαριασμούς, προεισπράξεις αμοιβών ή από κάθε είδους εισπράξεις που αποφασίζουν αυτοί για τα μέλη τους,

β/ για τους Υποθηκοφύλακες, από την Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων,

γ/ για τους υπαλλήλους των Δικηγορικών Συλλόγων από τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους,

5.Οι πόροι των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αποδίδονται σε τρεις (3) ισόποσες τετραμηνιαίες δόσεις και μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Αυγούστου και Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

6.Στην περίπτωση που οι συνδρομές των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, δεν παρακρατηθούν και δεν αποδοθούν στον Λ.Ε.Δ.Ε. από τους Δικηγορικούς Συλλόγους και την Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, υπόλογα για την εμπρόθεσμη απ’ ευθείας καταβολή στον Λ.Ε.Δ.Ε., είναι αποκλειστικά ατομικώς  τα υπόχρεα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

7.Οι τακτικοί πόροι των περιπτώσεων (α) , (β) και (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ορίζονται κάθε φορά και αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της και μετά από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε., μπορεί να καταργεί ή να τροποποιεί υπάρχοντες πόρους ή να επιβάλλει νέους, καθορίζοντας και τον τρόπο είσπραξής τους.
Άρθρο 15
Διασφάλιση περιουσίας

1.Τα κεφάλαια του Λ.Ε.Δ.Ε. κατατίθενται πάντοτε σε τοκοφόρο τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του Λ.Ε.Δ.Ε. και σε καταστήματα ή υποκατάστημα της έδρας του. Για την αντιμετώπιση δαπανών τρεχούσης φύσεως ο Διευθυντής του Λ.Ε.Δ.Ε. φυλάσσει χρηματικό ποσό σε μετρητά, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο της εκάστοτε εφάπαξ εισφοράς εγγραφής μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει σε κάθε είδους επένδυση των κεφαλαίων του Λ.Ε.Δ.Ε., εφόσον όμως εξασφαλίζεται το κεφάλαιο και σταθερό και ικανοποιητικό επιτόκιο ή κέρδος. Δύναται επίσης να επενδύει τα κεφάλαια του Λ.Ε.Δ.Ε. και σε Αμοιβαία Κεφάλαια σταθερού εισοδήματος μέχρι τριάντα επί τοις εκατό (30%) των αποθεματικών του, ως επίσης και σε Μετοχικά ή Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια μέχρι επτά και ήμισυ επί τοις εκατό (7,5%) των αποθεματικών του. Δύναται επίσης να επενδύει τα κεφάλαια του Λ.Ε.Δ.Ε. και σε ακίνητα.

3.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για την αυξομείωση των ποσοστών της προηγούμενης παραγράφου, για κάθε μορφής επένδυση ή τοποθέτηση των κεφαλαίων του Λ.Ε.Δ.Ε., ως επίσης και να αναθέτει την ολική ή μερική διαχείρισή τους σε Τρίτους.

4.Οι αναλήψεις των κατατεθειμένων κεφαλαίων του Λ.Ε.Δ.Ε. ενεργούνται πάντοτε και από κοινού, από τον Σύμβουλο Ταμία και το Διευθυντή του Λ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 16
Οικονομική διαχείριση

1.Οι λογαριασμοί του Λ.Ε.Δ.Ε. τηρούνται κατά το διπλογραφικό σύστημα. Η χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
Κατά την λήξη της οικονομικής χρήσεως συντάσσεται ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσεως, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.

2.Κατά το κλείσιμο της χρήσης δημιουργείται εγγυητικό αποθεματικό κεφάλαιο σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του πλεονάσματος.

3.Οι πληρωμές του Λ.Ε.Δ.Ε. ενεργούνται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Για κάθε είσπραξη και πληρωμή εκδίδονται γραμμάτια εισπράξεως και εντάλματα πληρωμής που φέρουν τις υπογραφές του Διευθυντή, του Λογιστή και του Ταμία υπαλλήλου του Λ.Ε.Δ.Ε.

5.Με Κανονισμό ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 17
Ημερήσια χρηματική ενίσχυση
1.Ο Λ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί:
α/ Στα μέλη του, που έχουν την ιδιότητα μόνο του δικηγόρου και του άμισθου υποθηκοφύλακα, ημερήσια χρηματική ενίσχυση, για την αναπλήρωση του εισοδήματός τους, εφόσον από ασθένεια, σωματική ή ψυχική, ή από ατύχημα αδυνατούν πλήρως να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

β/ Στα μέλη του, που έχουν την ιδιότητα του Δικηγόρου και του Άμισθου Υποθηκοφύλακα, ημερήσια χρηματική ενίσχυση για την αναπλήρωση του εισοδήματός τους ,σε περίπτωση στράτευσής τους ως εφέδρων.
Δεν χορηγείται η ενίσχυση αυτή στην περίπτωση γενικής επιστρατεύσεως και της κανονικής τους στρατιωτικής θητείας.

γ/ Σε όλες τις γυναίκες μέλη του χρηματική ενίσχυση λόγω τοκετού.

2.Την ημερήσια χρηματική ενίσχυση της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούνται τα μέλη που αναφέρονται σ’ αυτήν, μόνο για τις εργάσιμες ημέρες και όχι για τις ημέρες του Σαββάτου και Κυριακής, όπως και για τις εξαιρέσιμες αργίες, που κάθε φορά ισχύουν για το Δημόσιο.
Η ημερήσια ενίσχυση χορηγείται στα μέλη, με την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εγγραφή τους στο Λ.Ε.Δ.Ε., με την διαφοροποίηση της παρ. 3 του άρθρου 4 και με εξαίρεση την χορηγούμενη στις γυναίκες-μέλη χρηματική ενίσχυση λόγω τοκετού, η οποία θα χορηγείται με την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Λ.Ε.Δ.Ε. και με την προϋπόθεση ότι η αδυναμία για εργασία λόγω ασθενείας ή η στράτευση ή ο τοκετός έλαβαν χώρα μετά το 6μηνο για την ασθένεια και στράτευση και μετά το 12μηνο για τον τοκετό.

3.Η ημερήσια χρηματική ενίσχυση, χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο κρίνει κατά περίπτωση, περί του αριθμού των ημερών της αδυναμίας παροχής των υπηρεσιών από τον δικαιούχο, ανάλογα με την ασθένεια ή το ατύχημα.

4.Η ημερήσια χρηματική ενίσχυση χορηγείται εφόσον η αδυναμία του μέλους για προσφορά των υπηρεσιών του διήρκησε περισσότερες από δέκα (10) ημέρες. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που το μέλος έχει νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, θεραπευτήριο ή κλινική ή έχει στρατευθεί, η χρηματική ενίσχυση χορηγείται έστω και αν η παραμονή για νοσηλεία ή η στράτευση διήρκησε λιγότερες από δέκα (10) ημέρες.

5. Η ημερήσια χρηματική ενίσχυση χορηγείται για όσο χρόνο διαρκεί η αδυναμία του μέλους για προσφορά των υπηρεσιών του και δεν μπορεί αυτή να υπερβεί τις τριακόσιες (300) ημέρες συνολικά, καθ’ όλο το διάστημα συμμετοχής του μέλους στον Λ.Ε.Δ.Ε., όπου εντός του  ημερολογιακού έτους η ενίσχυση αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των εκατόν ογδόντα (180) ημερών.
Η χρηματική ενίσχυση στις γυναίκες λόγω τοκετού, της περιπτώσεως (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισούται με την ημερήσια οικονομική ενίσχυση είκοσι (20) ημερών.

6.Ειδικά η εγκυμοσύνη δεν θεωρείται ασθένεια, εκτός αν και από παθολογικά αίτια επιπλοκής της εγκυμοσύνης, αδυνατεί πλήρως η εγκυμονούσα να προσφέρει τις υπηρεσίες της.
Στην περίπτωση αυτή η ημερήσια χρηματική ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες και με την προϋπόθεση  ότι εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα εμφανίσεως του προβλήματος, η εγκυμονούσα θα υποβάλλει  στο Λ.Ε.Δ.Ε. ιατρικό πιστοποιητικό από δημόσιο θεραπευτήριο, με το οποίο θα βεβαιώνεται η επιπλοκή της εγκυμοσύνης της.