Εγγραφή Ασκουμένων


Δικαιολογητικά για εγγραφή ασκουμένων στον Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών:

  1. Αίτηση (doc)
  2. Αντίγραφο Πτυχίου
  3. Πιστοποιητικό Γέννησης
  4. Βεβαίωση από Δικηγόρο (doc)
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάγεται στο άρθρο 31 του Κ.Δ. (doc)
  6. Αποδεικτικό της κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζας ποσού 50 ευρώ (IBAN: GR35 0110 4650 0000 4652 9606 645)

* Τα δικαιολογητικά 1, 4 και 5 μπορείτε να τα κατεβάσετε πατώντας στο “doc”, εντός της παρενθέσεως.