Διοικητικό Συμβούλιο


board_of_directors_banner

Πρόεδρος: Καρίπογλου Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Κεσσόπουλος Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας: Παρασκευιώτης Αλέξανδρος
Ταμίας: Γκόγκα Δέσποινα
Μέλη: Αγγελάκης Σταύρος
Αποστολίδου Αικατερίνη
Δάγκος Κωνσταντίνος
Κρέτση Χριστίνα
Μίχος Γεώργιος
Στύλλας Γεώργιος
Τσερκέζης Γεώργιος
Έφορος Βιβλιοθήκης: Κατερίνα Αποστολίδου
Κοσμήτορας Βιβλιοθήκης: Γιώργος Μίχος

 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Ειδική Επιτροπή Εποπτείας Ασκουμένων (αρ. 14 Ν. 4194/2013)

Μέλη: Τσερκέζης (ως πρόεδρος – αναπληρωτής του προέδρου του Δ.Σ. ),Δάγκος, Μίχος, Κ. Παρίσης, Γ. Τσιάπος.

2. Επιτροπή Προϋπολογισμού , Οικονομικών Ζητημάτων και Διανεμητικού Λογαριασμού

Μέλη: Κεσσόπουλος (ως πρόεδρος), Αγγελάκης, Δάγκος, Μίχος, Γκόγκα.

3. Επιτροπή δεοντολογίας και αξιολόγησης καταγγελιών

Μέλη: Κεσσόπουλος (ως πρόεδρος) – Δάγκος- Τσερκέζης – Μίχος – Στύλλας.

4. Επιτροπή για τη Διαμεσολάβηση και τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών

Μέλη: Δάγκος (ως πρόεδρος), Μίχος, Στύλλας, Β. Χατζημιχαηλίδης, Μ. Γεωργακάκη.

5. Επιτροπή Νομικών Εκδηλώσεων και Παρακολούθησης της Νομολογίας 

Μέλη: Μίχος (ως πρόεδρος), Τσερκέζης, Δάγκος, Κρέτση, Αποστολίδου

6. Επιτροπή αθλητικών τμημάτων και δραστηριοτήτων

Μέλη: Δάγκος (ως πρόεδρος), Στύλλας, Αλ. Χαλκιόπουλος, Γ. Καραγεωργίου, Μ. Γεροστεργίου.

7. Επιτροπή Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων

Μέλη: Χ. Κρέτση (ως πρόεδρος), Κ. Αποστολίδου, Δ. Γκόγκα, Αλεξία Βαβαλέκα, Μαρία Παπανίκου.

Λοιπές Αρμοδιότητες

Επιτροπή Αξιολόγησης : Καρίπογλου – Μίχος.

ΛΕΔΕ : Καρίπογλου/ Κεσσόπουλος – Στύλλας.

Εκλογές Σωματεία : Καρίπογλου – Αγγελάκης.