Ιστορικό Συλλόγου


Δικαστικό Μέγαρο

Η ίδρυση του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών συμπίπτει χρονικά με απελευθέρωση της πόλης των Σερρών από τον τουρκικό ζυγό κατά το έτος 1913.

Δυστυχώς, με την καταστροφή του Αρχείου του Πρωτοδικείου και του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών κατά τη Βουλγαρική κατοχή των ετών 1941-1944, χάθηκε κάθε έγγραφο στοιχείο σχετικό με την ίδρυση του Συλλόγου μας το έτος 1914.

Με την απελευθέρωση της πόλης από τα Ελληνικά στρατεύματα και μέχρι την στη συνέχεια παύση των εχθροπραξιών, επικράτησε προσωρινό νομικό καθεστώς με την επιβολή του Ν. 29/1913 «περί διοικήσεως των κατεχομένων χωρών», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 80/1913.

Ακολούθησε η υπογραφείσα στην Αθήνα την 1-11-1913 σύμβαση περί ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία επικυρώθηκε με τον Ν. ΔΣΙΓ (4213)/ 1913 «περί κυρώσεως της από 1-11-1913 συμβάσεως ειρήνης Ελλάδος – Τουρκίας».

Η Ελλάδα, υλοποιούσα τις δεσμεύσεις της από την σύμβαση αυτή, ψήφισε τον Ν. 147/1-2-1914 «περί της εις προσηρτημένας χώρας εφαρμοστέας νομοθεσίας και της δικαστικής οργανώσεως αυτών. Από το άρθρο 11 του νόμου αυτού, προβλέπονταν η με Β.Δ/τα σύσταση των Δικαστηρίων των Νέων Χωρών, η λειτουργία των οποίων θα γινόταν, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, βάσει του ισχύοντος τότε Οργανισμού των Δικαστηρίων, δηλαδή του Ν. 21.1 – 10-4-1834 «περί Οργανισμού των Δικαστηρίων και των Συμβολαιογραφείων», ο οποίος επέζησε επί 154 έτη, μέχρι την κατάργησή του με το άρθρο 113 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών». ‘Ετσι, με τα εκτελεστικά διατάγματα του Ν. 147/1914, ιδρύθηκαν τα δικαστήρια των Νέων Χωρών και μαζί μ’ αυτά και το Πρωτοδικείο Σερρών.

Με την εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Νέες Χώρες, ίσχυσε και στις Σέρρες ο ισχύων στην υπόλοιπη Ελλάδα Ν. ΓΤΙΖ (3317)/1908 «περί Δικηγορικών Συλλόγων», βάσει δε του άρθρου 179 αυτού, οι Δικηγόροι της περιφέρειας του Πρωτοδικείου αποτελούν τον Δικηγορικό Σύλλογο, που αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως μέχρι και σήμερα. Σήμερα, το νομικό καθεστώς που διέπει τους Δικηγορικούς Συλλόγους, περιλαμβάνεται στις διατάξεις του Ν. 3026/1954 «Κώδικας Δικηγόρων».

Διατελέσαντες Πρόεδροι

  • Πατσόπουλος Κώστας (από 27-2-1949 μέχρι 11-09-1971).
  • Χορταράς Αθανάσιος (από 12-9-1971 μέχρι 22-4-1974).
  • Ευστρατιάδης Ευστράτιος (από 23-4-1974 μέχρι 22-2-1975).
  • Τριανταφυλλίδης Λεόντιος (από 23-2-1975 μέχρι 21-2-1987).
  • Τσιρογιάννης Ιωάννης (από 22-2-1987 μέχρι την 15-8-1988, οπότε απεβίωσε και την Προεδρία για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. άσκησε ο Βεζύρογλου Αθανάσιος).
  • Βεζύρογλου Αθανάσιος (από 15-8-1988 μέχρι 14-3-1996).
  • Κολιντζίκης Δημήτριος (από 15-3-1996 μέχρι 14-3-2005).
  • Αγγελίδης Πασχάλης (από 15-3-2005 μέχρι 15-3-2014).
  • Καρίπογλου Παναγιώτης (16-3-2014 μέχρι και σήμερα).