Νέα Υποδείγματα Εγγράφων για ΤΥΔΕ


ΤΥΔΕ
Αίτηση Γενικής Φύσεως – ΕΦΚΑ Έγγραφο(pdf)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 – Συνταξιοδότησης Έγγραφο(pdf)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 – Βεβαίωση Οφειλών για Συνταξιοδότηση Έγγραφο(pdf)
Κωδικοί Πληρωμών ΤΥΔΕ Έγγραφο(pdf)