Υποδείγματα Δικογράφων


ΔΙΑΘΗΚΕΣ
Αίτηση περί δημοσίευσης ιδιόγραφης διαθήκης Έγγραφο(doc)
ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Ένορκη Βεβαίωση (1 μάρτυρας) με κλήση αντίδικου – ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ Έγγραφο(doc)
Ένορκη Βεβαίωση (1 μάρτυρας) με κλήση αντίδικου – ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ Έγγραφο(doc)
Ένορκη Βεβαίωση (2 μάρτυρες) με κλήση αντίδικου – ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ Έγγραφο(doc)
Ένορκη Βεβαίωση (2 μάρτυρες) με κλήση αντίδικου – ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ Έγγραφο(doc)
Υπόδειγμα Ένορκης Βεβαίωσης (1 μάρτυρας) με κλήση αντίδικου – Νέος ΚΠολΔ Έγγραφο(doc)
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ
Κατάθεση Αγωγής Αμοιβής Έγγραφο(doc)
Κατάθεση Αγωγής Αυτοκίνητης Έγγραφο(doc)
Κατάθεση Αγωγής Εργατικής Έγγραφο(doc)
Κατάθεση Αγωγής Μικροδιαφορών (ανευ Πινακίου) Έγγραφο(doc)
Κατάθεση Αγωγής Μισθωτικής Έγγραφο(doc)
Κατάθεση Ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής Έγγραφο(doc)
Κατάθεση Ανακοπής κατά της Εκτέλεσης (933 ΚΠολΔ) Έγγραφο(doc)
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
Κατάθεση Τακτικής – Νέα Διαδικασία Έγγραφο(doc)
Πράξη Επανάληψης Συζήτησης Τακτικής – Νέα Διαδικασία Έγγραφο(doc)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ
Υπόδειγμα Προσωρινής Διαταγής Έγγραφο(doc)
ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Πράξη Επαναπροσδιορισμού Υπερχρεωμένου Αυτεπαγγέλτως Ν.4336/2015 Έγγραφο(doc)
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
Υπόδειγμα Αίτησης Επικύρωσης Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης Έγγραφο(doc)
Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εξώδικου Συμβιβασμού Έγγραφο(doc)
Υπόδειγμα Πράξης Επικύρωσης Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης Έγγραφο(doc)