ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

29 Οκτωβρίου 2015


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών, ΝΠΔΔ με έδρα τις Σέρρες , προτίθεται να στελεχώσει τις υπηρεσίες του με την πρόσληψη με τη διαδικασία επιλογής ενός (1) υπαλλήλου τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ), για μερική απασχόληση (4ωρη ημερήσια απασχόληση) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανεώσεων, για την κάλυψη των αναγκών του Συλλόγου σε θέματα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης .
Δευτερευόντως την γραμματειακή υποστήριξη και την οργάνωση, ταξινόμηση και επιτήρηση του αρχείου και βιβλίων της βιβλιοθήκης.

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει καθημερινά- ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις παρακάτω ενέργειες: επίβλεψη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του συλλόγου , αποκατάσταση προβλημάτων , χειρισμός των υπολογιστών , έκδοση πιστοποιητικών, παρακολούθηση κίνησης και διαχείριση του συστήματος μηχανογράφησης, καθώς και της ταμειακής – λογιστικής υπηρεσίας του Συλλόγου, τακτοποίηση- αρχειοθέτηση διαφόρων φακέλων, ενημέρωση μητρώων μελών και ασκούμενων δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, αρχειοθέτηση νομικών περιοδικών και τακτοποίηση – κωδικοποίηση βιβλίων στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, αναρτήσεις κειμένων στο διαδίκτυο, χρήση κοινόχρηστου (για εξυπηρέτηση των μελών του Συλλόγου) Η/Υ κ.α.
Α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Τίτλος σπουδών ΤΕΙ που να αναφέρεται στις παραπάνω εργασίες- ευθύνες .
2. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, Word, Excel και Ιντερνέτ
3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Θα συνεκτιμηθούν:
Γνώση και άλλης ξένης γλώσσας- προϋπηρεσία – επαγγελματικής εμπειρία σε ανάλογη θέση, η υψηλή ταχύτητα πληκτρολόγησης αδόμητων και δομημένων κειμένων, καθώς επίσης και η προσωπικότητα του υποψηφίου .
Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
2. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από καταδίκη σε αδικήματα που ορίζονται από το Νόμο (θα ισχύσουν οι αντίστοιχες για προσλήψεις στο Δημόσιο νομοθετικές διατάξεις)
3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
4. Ο υποψήφιος /η υποψήφια που τελικά θα επιλεγεί, υποχρεούται να προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό (αντίστοιχο με αυτό των προσλαμβανομένων μονίμων δημοσίων υπαλλήλων) .
Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. και προκειμένου για τίτλο Εκπαίδευσης, που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, πράξη αναγνώρισης ή ισοτιμίας από τον ΔΟ.Α.Τ.Α.Π
3. Τίτλος σπουδών αγγλικής γλώσσας: Κρατικό Πιστοπoιητικό Γλωσσομάθειας ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FSE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή άλλο ισότιμο αυτών , όπως προβλέπεται σχετικά από την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Για την απόδειξη γνώσης χρήσης Η/Υ απαιτείται:
Α) είτε τίτλος πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχει εκδοθεί από φορείς που πιστοποιούνται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Β) είτε τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας , μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ .
Γ) είτε εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στα ανωτέρω αντικείμενα
Πρόσθετα προσόντα που θα διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι επιθυμητά και θα συνεκτιμηθούν.
Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα ανωτέρω τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού , που έχει ορισθεί από το Δ.Σ. του Συλλόγου, η οποία και θα επιτελέσει το έργο της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα κριτήρια που αυτή θα καθορίσει, θα συντάξει πίνακα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων κατά την κρίση της και θα υποβάλει προς το Δ.Σ. του Συλλόγου εισήγηση με τους πέντε πρώτους σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα υποψηφίους , προκειμένου μεταξύ αυτών το Δ.Σ. να κάνει την τελική επιλογή .
Ο Δ.Σ. Σερρών επιφυλάσσει σ’ αυτόν το δικαίωμα να επαναλάβει ή όχι τη διαδικασία πρόσληψης ή ακόμη και να ακυρώσει αυτήν , έστω και μετά την ολοκλήρωσή της , κατά την ανέλεγκτη κρίση του για οποιαδήποτε αιτία .
Ολόκληρο το κείμενο θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου , στην ιστοσελίδα του Συλλόγου , αντίγραφο της θα διανεμηθεί σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Σερρών και θα είναι διαθέσιμο στους υποψηφίους από την Γραμματεία του Συλλόγου .
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσωπικά ή να αποστείλουν ταχυδρομικά και με συστημένη επιστολή την αίτηση, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και πλήρες βιογραφικό σημείωμα με τα ατομικά στοιχεία επικοινωνίας μέχρι την 16.11.2015 στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, προσωπικά και ταχυδρομικά στη διεύθυνση Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών, Δελαπόρτα 3, Τ.Κ. 62125, Σέρρες.

Σέρρες , 29.10.2015

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών
Παναγιώτης Γ. Καρίπογλου