ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4640/2019 ΠΕΡΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1 Δεκεμβρίου 2019


ΕΠΕΙΓΟΝ!

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τον Ν. 4640/2019 περί Διαμεσολάβησης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι την 30-11-2019 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο υπ’ αριθ. 4640/2019 Νόμος για την Διαμεσολάβηση εις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ο οποίος ψηφίστηκε, προκειμένου η εσωτερική ελληνική νομοθεσία να εναρμονιστεί με την υπ’ αριθ. 2008/52/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο άρθρο 6 του ανωτέρω νόμου, προβλέπονται οι υποθέσεις που υπάγονται υποχρεωτικώς στην διαδικασία διαμεσολάβησης, στο οποίο ορίζονται επί λέξει:

«Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης – Υπαγόμενες διαφορές

1. Οι παρακάτω αστικές και εμπορικές διαφορές υπάγονται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, εφόσον τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της μεταξύ τους διαφοράς:

α) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α ́, β ́ και γ ́ της παραγράφου 1, καθώς και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.Πολ.Δ.,

β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

γ) Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις για το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής που τυχόν θα ασκηθεί, κατατίθεται μαζί με τις προτάσεις της συζήτησης της υπόθεσης πρακτικό της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης.

2. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης της παραγράφου 1 οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ..

3. Η προσφυγή των μερών στη δικαστική μεσολάβηση δεν απαλλάσσει τα μέρη από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης».

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΑΡΘΡΟ 3 του νόμου, στο οποίο προβλέπονται επί λέξει τα κάτωθι:

«Υπαγόμενες διαφορές – Υποχρέωση ενημέρωσης

από τον πληρεξούσιο δικηγόρο

1. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.

2. Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί επί ποινή απαραδέκτου αυτής».

Στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται, υποχρεωτικώς από 30-11-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, συμφώνως προς το άρθρο 44 περί ενάρξεως ισχύος του άρθρου 3), για το παραδεκτό της αγωγής που θα κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστηριο, για τις ιδιωτικές διαφορές που είτε υπάγονται είτε όχι εις την υποχρεωτική διαμεσολάβηση του άρθρου 6, έγγραφη ενημέρωση του πληρεξουσίου δικηγόρου προς τον εντολέα του, για την δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς μέσω της διαμεσολάβησης, η οποία θα υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο και τον εντολέα του πριν κατατεθεί η αγωγή, θα επισυνάπτεται δε αυτή στο σώμα της αγωγής κατά την κατάθεσή της στην γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου.

Η ανωτέρω υποχρέωση συντάξεως εγγράφου ενημερώσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου προς τον εντολέα του, επαναλαμβάνουμε ότι ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 30-11-2019.

Παρατήρηση: Σε ό, τι αφορά τις υπαγόμενες εις την υποχρεωτική διαμεσολάβηση υποθέσεις του άρθρου 6 του νόμου, προφανώς η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης θα πρέπει να δώσει διευκρινίσεις, συμφώνως προς το άρθρο 11 του νόμου, σχετικά με το εάν θα εξακολουθήσει να απαιτείται η ανωτέρω έγγραφη συμφωνία για την κατάθεση αγωγής για τις εν λόγω υποθέσεις, αφού κάτι τέτοιο φαίνεται να παρέλκει, δεδομένου ότι θα έχει ήδη προηγηθεί υποχρεωτικώς η προσφυγή στην διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Συνημμένα σας επισυνάπτουμε σχέδιο της εν λόγω έγγραφης ενημέρωσης (doc)

 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.                            Ο Γεν. Γραμματέας του Δ. Σ.