Η πράξη 190/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 203/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 181/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).

Στο παρακάτω έγγραφο υπάρχουν η δήλωση για τον ορισμό δικαιούχου (σελίδα 3) και η δήλωση αστικής ευθύνης (σελίδα 5). Παρακαλείσθε να τα συμπληρώσετε και να τα αποστείλετε στο email του Συλλόγου dsser@otenet.gr. -Έγγραφο (pdf).

Η πράξη 191/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ΄αριθμ.  192 /2021 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από τις 26 Απριλίου 2021 έως και τις 9 Μαϊου 2021 ως εξής: ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (26 – […]

Η πράξη 167/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 176/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 148/12-04-2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ’ αριθμ. 149 /2021 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθορίζονται οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Σερρών για το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου 2021 έως τις 25 Απριλίου 2021 ως εξής: A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & […]

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Πράξη υπ. αριθ. 146/2021 Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας […]

Η πράξη 129/29-03-2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 133/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 117/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).

Η πράξη 105/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).